Beszámolók 2014 – 2019

Páczi Erzsébet

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Az elmúlt öt évben a képviselőtársaimmal, a bizottsági tagokkal közösen döntöttünk a Budakeszi lakosokat, az intézményeket, a vállalkozásokat érintő problémák megoldásáról, fejlesztésekről, együttműködésekről.

Budakeszit egészét érintő pályázatok elkészítésében vettem részt:

 1. A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Makkosi, Kert, Pataksor utcák) – nyertes pályázat
 2. A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Bem utca, Székely köz) – elbírálás alatt
 3. Pataksor utcától a Farkashegyi repülőtérig tartó szakaszon kerékpárút építése- nyertes pályázat
 4. Szelektív hulladékgyűjtés – környezeti szemléletformáló kampány- nem nyertünk
 5. Piacpályázat (közreműködtem) – nyertes pályázat
 6. Nagyszénászug  – külterületi utak helyreállítását célozó pályázat- elbírálás alatt

Néhány fontos tevékenységem: kidolgoztam a BVV Kft. számára fontos szabályzatokat, elveket, melyek bevezetése fokozatos. Sor került a helyi adórendszer felülvizsgálatára, módosítási javaslatok megfogalmazására. Elemzést készítettem Budakeszi oktatási helyzetéről alapvető statisztikák feldolgozásával.

Választókerületemet, Makkosmáriátés Nagyszénászugot érintő fejlesztések

Nagyszénászug: közvilágítás megszervezése településrész fő útjain, illetve a bekötő úton (Domb utcában).  Nagyszénászugról hatástanulmány készíttetése, mely alapján a településrész fejlesztése mérlegelhető, ütemezhető.

Makkosmária: szennyvízhálózat kiépítése, melyet követően 6-7 km út helyreállítása (aszfalt, martaszfalt, murva).Makkosi úton ivóvízvezeték cseréje. A belterületi településrészen közvilágítás kiépítése, ahol azt az utca szélessége lehetővé tette.Egyéb: behajtást ellenőrző és közbiztonságot segítő kamerarendszer kialakítása, ivókút Makkosi templomnál,közút tervezése Gábor Áron utcában stb..

Megvalósulásra váró, forrással rendelkező fejlesztések előkészítésében részvétel (2019-2020-as megvalósulás):pályázati pénzből a Makkosi csapadékvíz hálózat fő ágainak kiépítése, Kert utca útburkolatának helyreállítása. A Lidl fejlesztése kapcsán Kert utca – Domb utca – Pataksor utca kereszteződés infrastruktúrájának fejlesztése.

A polgármesteri hivatal kollégáival együtt alakítottuk kia makkosi rendezetlen, szűk utcák HÉSZ szerinti rendezésének lépéseit, menetét. E szerint acsapadékvizes pályázat által érintett utcákban az ingatlantulajdonosok döntő többsége – személyes közreműködésemmel – térítésmentesen adta át a kiszabályozott területet az önkormányzatnak a fejlesztéshez.

Végezetül: köszönöm bizalmukat. A 2019-es képviselő választáson nem áll módomban indulni, kívánok sok sikert a virágzó Budakeszinek, az új képviselőtestületnek!

Megosztom a cikket

Ligetiné Komáromi Gabriella

Képviselői beszámoló

A 2014. évi önkormányzati választáson listáról kerültem be Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületébe, Pataki Juditot váltva, új képviselőként.

Munkámat azzal a szilárd meggyőződéssel végzem, hogy mandátumom szolgálatot jelent, kiállást a budakeszi lakosok érdekeiért. Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság tagjaként dolgozom, hivatásomból adódóan célom Budakeszi nevelési és oktatási intézményeinek fejlesztése, minőségi kulturális és sportolási lehetőségek megteremtése a lakosok számára. Felelősséggel vállalom a döntéseimet, választáskor tett ígéreteimnek megfelelően.

Aki ismer, az tudja, hogy szilárd elhatározással sokat és keményen tudok dolgozni és másokat is inspirálni. Képességeim jó részét elsősorban óvodavezetőként finomítottam, kezdeményeztem, amikor lehetett, érvényt szereztem egyéni elgondolásaimnak.

 • városunk óvodáiban, bölcsődéiben a pedagógiai munkát segítők helyi szinten történő anyagi támogatása (bérkompenzáció, év végi jutalom, túlmunka díjazása),
 • pályakezdő pedagógusok bérfejlesztése,
 • a rászoruló gyermekek (SNS, BTM, tanulási nehézséggel küzdők stb.) helyben kapják meg a logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztésüket,
 • kezdeményezésemre óvodáinkban új státuszhelyeket hoztunk létre ezeknek a szakembereknek,
 • játszótereink fejlesztése, játszótéri illemhelyek kialakításának igényfelmérése,
 • városunk zöld területeinek megóvása, megtartása,
 • részt vettem a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány létrehozásában,
 • az iskolaátszervezés előkészítésében szakmai tanácsaimmal segítettem a bizottság munkáját,
 • mint makkosmáriai lakos számtalan alkalommal segítettem a lakossági bejelentések kivizsgálásában, a problémák megoldásában.

Mint képviselő, az eltelt öt év tapasztalataiból adódóan feladatomnak tekintem:

 • ökológiai program kidolgozása, amely helyi viszonyoknak megfelelően védi kivételes természeti értékeinket,
 • további út és járdaépítések, ezek ütemezése, és a lakosság bevonása a kivitelezésekbe,
 • P+R parkolók megépítése, kerékpárutak kialakítása,
 • közbiztonság további javítása,
 • módszertani központ létrehozása, a Pedagógiai Szakszolgálat magas színvonalon helyben lássa el a rászoruló gyermekeket,
 • gyermekorvosi ügyelet kialakítása,
 • Szivárvány Óvoda felújítása,
 • pedagógus bérek helyi kompenzálása.

Itt edzettem, és edződtem, mint képviselő, ahol lehetőséget kaptam, ott bizonyítottam, hogy tudok együtt működni. Koordináció a helyi közösségekkel, a lokalitás eszméje iránti elkötelezettség vezérel. A megkezdett munkámat folytatni szeretném, kérem, támogassanak újra!

Megosztom a cikket

’Sigmond Bertalan

Tisztelt Hölgyem, Uram!

2014-ben az Önök bizalmának köszönhetően megkezdhettem első önkormányzati képviselői ciklusomat, mely a tapasztalatszerzés időszaka, az önkormányzat működésével, munkájával való megismerkedés ideje. Ezért megtiszteltetés számomra, hogy olyan csapatban dolgozhattam, és olyan döntések részese lehettem, melyek a rendszerváltás óta a legtöbb fejlesztést eredményezték városunkban. Az elmúlt öt év nagy ívű intézményfejlesztési programjának keretében csaknem valamennyi oktatási, nevelési és egészségügyi intézményünket felújítottuk, bővítettük, vagy új épülettel gazdagítottuk, a zeneiskola, az általános iskola és a gimnázium energetikai felújításától, tetőcseréjétől, a bölcsőde- és óvodabővítéstől az egészségház teljes felújításán át az új iskolaépületig.

Mivel a kultúra területén dolgozom, önkormányzati munkámban különösen fontos számomra a város kulturális élete. Ezen a területen is új minőségeket hoztunk létre: a nagy múltú budakeszi amatőr színjátszást felelevenítve nyári színházi előadásokat szerveztünk a makkosmáriai templom kertjében, felelevenítve a kegyhely történetét, majd boldog Apor Vilmos püspök mártíromságát megidézve. Zenés színmű létrehívásával emlékeztünk 1956 budakeszi eseményeire, és létrehoztuk a nagysikerű Budakörnyéki Sörfesztivált. Megalapítottuk a Mezei Mária Kulturális Egyesületet kiváló és érdemes művésznőnk szellemi és tárgyi hagyatékának gondozására, továbbá jótékonysági bált rendeztünk Mezei Mária emlékére.

Ösztönöztük a civilek kulturális tevékenységét is: megemeltük az önszerveződő közösségek támogatási keretét, kulturális célra hasznosítottuk a Rathauskellert, lehetővé tettük a Petőfi utcai iskolaépületben a „kultúrélesztő csoport” gazdag összművészeti programjának megszervezését.

Képviselői kerületemben is jelentős kulturális fejlesztések indultak el. Lezajlott a művelődési központ környezete rehabilitációjának első üteme, teret adva a jövőben egy új kulturális intézmény létrehozásának. Lakossági visszajelzésekre támaszkodva megőriztük a volt tüdőgondozó patinás épületét, mely ősfás kertjével a jövőbeli kulturális épületegyüttes részét alkothatja. Elkezdődött Mezei Mária kiváló és érdemes színművésznőnk házának eddigi legjelentősebb felújítása, melynek befejeztével a hagyaték méltó körülmények között lesz megtekinthető.

Ezúton is köszönjük a fejlesztésekkel járó átmeneti kellemetlenségek során tanúsított türelmüket, és hálásak vagyunk azért a sok biztatásért, mely nap mint nap erőt ad munkánkhoz. Bízom benne, hogy az Önök támogatásával a jövőben is szolgálhatom városunkat.

 

 

 

Megosztom a cikket

Szabó Ákos Péter

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Budakesziek!

Az önök bizalmából a 2014-2019. közötti ciklusban az ellenzéki összefogás kompenzációs listájáról mandátumot szerzett képviselőként dolgoztam.Képviselői munkám során nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a cél minden esetben Budakeszi fejlődése és gyarapodása legyen. Számtalan eredményt sikerült elérni a ciklus során, azonban soha nem szabad elfeledkezni azokról a dolgokról, amelyekkel még adósak maradtunk.

A ciklus során infrastruktúra fejlesztési tanácsnokként dolgoztam. Ez a terület az, amely a város működésének az alapját jelenti, a megléte természetes, a hiánya rendkívül zavaró.

A ciklus során készült el Budakeszi eddigi legnagyobb beruházása, az új szennyvíztisztító telep. Ehhez kapcsolódóan elkészült Makkosmária jelentős részének csatornahálózata és a város nyugati részén húzódó gerincvezeték. Az új szennyvíztisztító megépítésevolt Budakeszi további fejlődésének záloga. A beruházás teljes költsége 4,7 Mrd forint volt, ehhez a város mindössze 6 millió forint önrésszel járult hozzá. A régi szennyvíztisztító rekultivációja még hátravan. Ezzel a beruházással a területen 13 telephelyes vállalkozói park alakul ki, a városnak hosszú távú bevételt biztosítva.

Jelentőspotenciállal bír a Telki út melletti elterülő 4,6 ha-os terület. A terület fejlesztésével a város hosszútávon, további bevételekkel gyarapodhat.

A Budaörsi út környéke is fejlesztésre szorul. A vállalkozói park megépítésével párhuzamosan a terület rendezése is megtörténik. Új közlekedési csomópont és P+R parkolók kerülnek kialakításra. Innen indul majd az új kerékpárút a Farkashegyi repülőtér irányába.

Sikerült növelni az intézményi férőhelyek számát, valamint az intézmények egy részében a szolgáltatás színvonalát is. Természetesen ezen a területen is még további munka szükséges.

A lakók komfortérzetét alapvetően meghatározó, ezért rendkívül fontos tevékenység a városüzemeltetés. Nehéz feladat hárul a BVV Kft-re, azonban a személyi állomány a lehetőségekhez mérten mindent megtesz a zökkenőmentes ellátás érdekében.A hatékony munkához legtöbb helyen először az infrastruktúra „üzemeltetésbarát” kialakítása szükséges. Ez komoly beruházással jár. A BVV Kft. további erősítése szükséges, így nyílik lehetőség a színvonal és a hatékonyság folyamatos növelésére. Az utóbbi időben ezzel kapcsolatban jelentős előrelépések történtek, a BVV Kft. fejlődési pályára állt.

Számtalan eredmény és számtalan, még megvalósításra váró feladat van városunkban.

Az októberi önkormányzati választáson ismét képviselőjelöltként indulok. Az elmúlt öt évért köszönöm a bizalmunkat és a következő öt év munkájához kérem megtisztelő támogatásukat.

Megosztom a cikket

Tömösi Attila

Kedves Szomszéd Hölgyem/Uram!

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az elmúlt 5 évben képviselhettem Önöket, magunkat a 8-as választókerületben. Pártoktól távolálló, független képviselőként az itt élő emberek igényeinek és elvárásainak, nem pedig politikai szélnek megfelelve képviseltem a kerületet, támogattam vagy elleneztem döntéseket úgy is, mint szomszéd, elvégre én is a választókerületben lakom.

Az elmúlt időszak további fejlődéseket hozott. Egyrészt előre megtervezett és elhatározott feladatok alapján, másrészt pályázatok segítségével születtek eredmények. Említésre méltó a világítási projekt. Elértük, hogy a 8-as választókerület minden utcájában van közvilágítás, még a kisebbekben is, mint a Kinizsi köz.

A városi egyeztetések során, a Kert utcát is sikerült bevonni a pályázati anyagba. Évtizedek után, a Kert utcában valós útépítés történt, alappal rendelkező egyenes aszfaltút lett a 8-as kerülethez tartozó részen.

A Nagy Sándor József utca sajnos kikerül választókerületünkből. Külön köszönöm az itt lakóknak a bizalmat és türelmet! Javaslatomra, a legutóbbi útfelújítások alatt városunk egyik legrégebbi utcája bekerült a keretbe. A Táncsics Mihály utca egy szakaszát, a Tavasz utcát és a zsákutcának számító Tavasz közt is sikerült a felújítási listára tenni, elkészültek. A Rigli utcával is foglalkozunk, ami hasonlóan zsákutca.

Van, amikor azért kell kiállni, hogy ne legyen bizonyos területeken változás. Örömömre szolgál, hogy az Akácfa utca lakott részénél sikerült megakadályozni a parkolóhelyek kialakítását.

Egy szupermarketlánc is kopogtat kerületünk ajtaján. Jó hír, hogy ettől még 300 millió forintnyi fejlesztést hajt majd végre, amitől kerületünk virágozhat. Ezt azonban folyamatosan kontroll alatt kell tartani, hogy a lehetséges hátrányokat minimalizáljuk.

Pozitív változás jön a Dózsa György téri piac területén. Kérdés, hogy praktikus és egyszerű legyen a felépítmény, vagy mutatós is. Én, ez utóbbit képviselem, elvégre a tér városunk egyik központja. Vannak alkalmak, amikor a látványra, a szépségre is adnunk kell, főként amikor maradandót alkotunk.

Úgy gondolom, érezhető a fejlődés és tudom, hogy vannak még más területek, ahol a jövőben több figyelem szükséges. Ilyen a közlekedés is. Többször szólaltam fel ennek ügyében, mert meggyőződésem, hogy a városban lévő egyirányúsítások, egyéb közlekedést bénító intézkedések oka a Fő úton lévő folyamatos dugó. Ezt kell orvosolni, nem a betegség tüneteit.

Köszönöm bizalmukat, kérem –pártállástól függetlenül-alkossuk meg, tegyük élhetőbbé választókerületünket magunkért, Budakesziekért.

Megosztom a cikket

Czifra Zsuzsanna

Képviselői beszámoló

Az Önök bizalmából 2014-ben a 6-os választókerület képviselője lettem, úgy tisztességes, hogy a ciklus végén számot adjak tevékenységemről.

Legbüszkébb az új, 16 tantermes általános iskola építésére vagyok, ami régi választási ígéret volt, most – a kormány támogatásával – sikerült megvalósítani. Remélem, az épület átadása után a tantermi folyamatok is megújulnak, így valóban egyénre szabott oktatás valósulhat majd meg. Ennek érdekében Budakeszi Oktatásáért pályázatot hirdettünk, ezzel is támogatva a pedagógusok innovatív gondolkodását, tevékenységét.

A többi nevelési-oktatási intézményünkben sem álltak le is fejlesztések. A Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával gazdagodott, így további 48 gyereket tudunk felvenni; a Pitypang Sport Óvoda két új csoportszobáját 50 gyerek vehette birtokba, ezzel párhuzamosan 8,3 millió Ft-ot költöttünk eszközbeszerzésre; a Nagy Sándor József Gimnáziumban immár új rekortán pályán sportolhatnak a tanulók.

Segítettük az óvodák, iskolák és a hozzájuk kapcsolódó szakmai partnerek együttműködését. A pedagógia szakszolgálati tevékenységek közül a nevelési tanácsadó már budakeszi telephelyen működik.

A művelődési központ mellett új közösségi teret alakítottunk ki, helyet adva különböző városi rendezvényeknek.

Sportpályánkon felépült egy új műfüves felület, amit az esti órákban villanyfény mellett lehet használni.

Nyertes pályázatunknak köszönhetően az idei évben kerékpárút épül.

Közvetlenül a választókért végzett munkám során segítettem a lakótársaim ügyes-bajos dolgainak intézését, hasznos ötleteiket meghallgatva és képviselve végeztem munkámat.

Megépítettük a Reviczky utca hátsó szakaszának útburkolatát és megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is; a Hajós utca alsó részén elkészült a közvilágítás; a korábban kialakított közvilágítási hálózatot pedig néhány helyen bővítettük. Lámpatestek világítanak a Reviczky, a Bibó és a Batthyány utcában – ezzel jelentősen javult az utcák közbiztonsága.

A nyertes járdapályázatnak köszönhetően választókerületemben több helyen épült járda, gondolva a babakocsit toló kismamákra is. A Rózsa utca rendkívül forgalmas részén, a gyalogosok biztonsága érdekében járdát építettünk, valamint az ott parkoló autók számára kulturált parkolási lehetőséget biztosítunk.

Életem újabb fordulóponthoz érkezett, így nem folytatom tovább képviselői munkámat.

De itt élek majd Önök között és ha módom lesz rá, továbbra is segítem egykori választókerületem fejlődését.

Kívánom, hogy a közelgő önkormányzati választáson döntsenek bölcsen, felelősséggel!

 

Megosztom a cikket

Bánhidi László

Tisztelt Budakesziek!

Az elmúlt öt évre visszatekintve annyi minden történt, hogy alig győzöm végigtallózni jegyzeteimet, hogy kigyűjthessem a legfontosabbakat.Mindennek előtte köszönetet mondok az 5. választókerület lakóinak türelmükért és segítőkészségükért, mellyel megkönnyítették a nagyszámú fejlesztést és építkezést, mely a választókerületet érintette. Külön köszönet illeti azokat, akik részt vettek a járdaépítési programban és azokat, akik nagy odaadással ápolják az ingatlanuk előtti zöldterületeket.

Kiemelni a történtekből semmit sem szeretnék, hiszen minden lépés egyaránt fontos, de elsőként a városüzemeltetési feladatokat ellátó BVV Kft. tevékenységét említem, melynek munkáját kijelölt képviselőként személyesen is segítem, úgy vélem sikerült a hatékonyság terén szintet lépnünk. Nem csak a zöldfelületek és utak karbantartásában, de például annak a közel két és fél kilométer járdaépítésnek elősegítésében is, mely csak az 5. választókerületben készült. Az ő segítségükkel parkosítottuk a temető melletti területet, építettünk ott új kerítést, mentesítettük az iskola környezetét a veszélyes fák kidőlésétől, a víznyelőket ők teszik baleset- és zajmentessé. Köszönet érte.

Az intézményi fejlesztések ezt a kerületet érintették a legnagyobb mértékben. Az új Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával bővült. A Pitypang Sport Óvodában két új csoportszoba létesült és külön pályázati támogatásból sikerült az épület teljes energetikai felújítását és nyílászáró cseréjét megvalósítani. Az idei tanévben nyitja meg kapuját az új iskola, melynek 2,5 milliárd forint építési költségéből felet Budakeszi városa biztosította. A régi iskola sem maradt ki a fejlesztésekből, a teljes energetikai felújítás során új arculatot nyert, udvarán gumiburkolatú kézilabda pálya épült. A sportpályán korszerű műfüves pálya létesült, a régi lelakott műfüves helyén pedig 3 teniszpálya épült vállalkozói beruházással.

A közlekedés rendjét és biztonságát egyes utcaszakaszok egyirányúsításával oldottuk meg törekedve arra, hogy a lakóterületen csökkenjen az átmenő forgalom. A Zichy Péter utca gyalogos közlekedést biztonságossá tettük, a Honvéd utca hiányzó közvilágítását pótoltuk.

Hosszú évek tárgyalássorozatát és kitartó utánajárást követően sikerült elérni, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól városunk ingyenesen tulajdonba kapja a volt „honvéd barakk” területét, a megállapodás jegyében a problémás és igénytelen megjelenésű épületet már elbontottuk, az ingatlan parkosítása a birtokbavételt követően történhet.

Örömömre szolgált és büszkeséggel tölt el, hogy tevékeny részese lehettem az elmúlt öt évben önkormányzatunk munkájának és szolgálhattam Budakeszi közösségét.

Megosztom a cikket

Bakács Bernadett

Beszámoló a 2014-2019-ben végzett képviselői munkáról

Képviselői munkámat mindig a lakótársaimmal való közvetlen kapcsolattartás jegyében végeztem. Igyekeztem felkutatni a pályázati lehetőségeket, képviselőtársaimmal egyeztetve, a város érdekeivel összhangban elérni fejlesztéseket a család, szociális ellátás, kultúra, sport, egészségügy, oktatás és a választókerületem területén. Sikerült bevonnom az önkormányzati döntéshozatalba az időseket és a fiatalokat. Kiemelt figyelmet fordítottam a körzetemben élők tájékoztatására.

Konkrét eredményeim felsorolásszerűen:

Utak, járdák: József Attila utca utolsó szakaszának megépítése családbarát járdával, Villám, Kenderföld utcák aszfaltozása, Gyümölcs köz aszfaltozása, Arany János, Paplanhát utca és Konth Miklós utca járdáinak meghosszabbítása a Márity László utcáig. Zebra épül az Árpád fejedelem téri iskolánál.

Közvilágítás: Liliom utca közvilágítása, Honfoglalás park közvilágításának újjáépítése.

Játszóterek: Honfoglalás utcai játszótér bővítése, közvilágítás növelése, Hunor utca melletti kis játszótér felújítása.

Sport: Műfüves sportpálya pályázat megvalósítása, lakosságbarát használata, futókör, sportpark pályázat menedzselése, ősszel megépülnek.Az amatőr asztalitenisz egyesület szakosztállyá alakult a tehetség nevelés céljából. Városi sportprogramok szervezése.

Rétegpolitika: Generációk Házának széleskörű programkínálata minden korosztálynak, a Híd Családsegítővel és az Idősügyi Tanáccsal  együttműködve, Idősbarát Önkormányzati díj, Ifjúsági Tanáccsal „Bevonzó” pályázat megvalósítása, fiatalok bevonása a döntéshozatali munkába.

Családpolitika: Önkormányzati nyári táborok szervezése, 25.000 Ft-os születési támogatás bevezetése a rászorulóknak.

Szociális munka: Élelmiszermentés elindítása Budakeszin. Kultúra: Városi Nyári Színház 2015-ben és 2018-ban Budakeszi szereplők bevonásával, nyertes értéktár pályázattal helyi védett épületek listája, Makkosmáriai jelenések korabeli feljegyzésének lefordítása, Mezei Mária életének megírása, az emlékház katalógusának elkészítése. Zenei koncepció pályázat megvalósítása.

Oktatás:  Családórák folytatása az iskolák igénye szerint, önkormányzati oktatási pályázat elindítása.

Egészségügy: Városi egészségnap szűrőbusszal, Budakörnyéki Egészségprogram koordinálása, WHO bevonása,Három Generációval az Egészségért nyertes pályázat: orvosi eszközökre, szűrésekre, iskolai prevencióra.

Szeretném folytatni még nagyobb lendülettel az Önökért végzett munkámat, kérem, támogassanak jelölésükkel és szavazatukkal az önkormányzati választásokon.

 

Megosztom a cikket

Ohr Alajos

Tisztelt Választók!

Köszönöm, hogy 2014-ben hatodik alkalommal is megtiszteltek bizalmukkal és a 2. számú választókerület képviselőjének választottak!

2014. novembere óta a választókerület képviseletén túlmenően alpolgármesterként is szolgálom szeretett városunkat. Ennek keretében a polgármester asszony általános helyettesítésén és munkájának segítésén túlmenően a reál szférához tartozó szakterületeket felügyelem. A városunkban létrejött fejlesztések megvalósulásának, és a hamarosan induló újabb fejlesztések előkészítésének aktív részese voltam, egyes szakterületek irányítását – mint például a közösségi közlekedés fejlesztése – önállóan végeztem, csakúgy, mint egyes közszolgáltató cégekkel a kapcsolattartást. Egyik legnagyobb személyes eredményemnek tekintem korábban a 222-es, majd idén az új 188, 188E járatcsalád beindítását, de büszke vagyok minden közösen elért és előkészített eredményünkre is.

Nem csak városunk egésze, de választókerületünk is folyamatos fejlődésben van. Egyebek mellett teljesen megújult a Kossuth utca belső szakasza, több ingatlan előtt épült új járda, új világítást kapott a posta parkoló, új buszmegálló várók kerültek kihelyezésre. Napokon belül indul a Fő utca alsó szervizútjának felújítása. Elnyert pályázatunk van a Kossuth köz útpályájának átépítésére és várjuk a kedvező döntést ugyanitt a zárt csapadékvíz elvezető rendszer megépítésére benyújtott pályázatunkra. A választókerületben lévő intézmények tekintetében is jelentős fejlesztések történtek: elég, ha a teljesen felújított orvosi rendelőre, a művelődési központ mellett megépült közösségi térre, vagy a felújítás alatt álló Fő utcai bölcsődére gondolunk. Az önkormányzati BVV Kft. egyre hatékonyabb munkájának köszönhetően fokozatosan válnak egyre szebbé, gondozottabbá a közterületeink.

Képviselőként és alpolgármesterként is sokan kerestek fel problémáikkal, igyekeztem mindig legjobb tudásom szerint segíteni a megoldásban.

Sokak szerint még soha nem volt ilyen lendületben a város fejlesztése, mint az utóbbi tíz évben. Ezt a lendületet szeretnénk tartani. Látom a fejlődés irányait és szeretnék benne részt venni, ezért újra indulok képviselőjelöltként a 2. számú választókerületben, további bizalmukat kérve. Amit ehhez felajánlhatok, az az önkormányzati munkában szerzett negyed évszázados tapasztalatom, gyakorlatom, helyismeretem, fáradhatatlan munkavégzésem. Meggyőződésem, hogy jelentős fejődés csak nyugodt, békés közélet esetén lehetséges. A jelenlegi városvezetés ezt 2010-ben megteremtette. Tegyünk együtt azért, hogy ez továbbra is fennmaradjon!

Megosztom a cikket

Somlóvári Józsefné

Kedves Budakeszi Polgárok!

Az Önök szavazatának eredményeként a Budakesziért Függetlenek Egyesületének listavezetőjeként nyertem képviselői mandátumot a 2014. évi önkormányzati választáson. Eskümhöz híven, lelkiismeretesen dolgoztam szülővárosom fejlesztésén, értékeinek megőrzésén. A lakosság igényét és érdekét szem előtt tartva, szavazatommal támogattam minden közjót szolgáló előterjesztést, ami az itt élő polgárok biztonságát, komfortérzetét, ügyes-bajos dolgainak intézését, segítését eredményezte. Választási ígéretemnek eleget téve, szorgalmaztam az orvosi rendelő felújítását, támogattam a labor, a szakrendelések beindítását, a vöröskereszt munkáját, a nőgyógyászati rákszűrés vizsgálatát. Javasoltam az Egészségügyért- és Oktatásügyért díjak létrehozását.

Az egyesületünk által vásárolt életmentő defibrillátor készülék szakszerű használatának elsajátítására előadásokat szerveztem. Minden évben javaslatot tettem az önkormányzat rendeletében megalkotott díjak adományozására, melyek többségében a testület által elfogadásra kerültek. A közbiztonság kérdését kiemelten fontosnak tartva, rendszeresen részt vettem a Budaörsi Rendőrkapitányság közbiztonsági értekezletén, melyről tájékoztattam a képviselőtestület tagjait. Együttműködő kapcsolat alakult ki a Budakeszi Rendőrőrssel, a polgárőrséggel, az önkéntes tűzoltó egyesülettel, a Védelmi Centrummal, a mezőőrrel, a Budakörnyéki Közterület-felügyelettel. A közbiztonság javításának érdekében, továbbfejlesztettük a térfigyelő kamerarendszert, okos zebrát építettünk, a BÖT támogatásával közösen rendszámfelismerő készülékkel és rendőrautó vásárlásával segítettük a rendőrség munkáját. Iskolásoknak drogprevenciós, időseknek bűnmegelőzési előadást tartottunk.

Két civil egyesülettel kezdeményeztük a Mamut-híd megépítését. Javaslatomra tovább fejlesztésre került a karácsonyi díszvilágítás, a temetőben egy útszakasz aszfaltozása, a védőkorlát megépítése. Folyamatban van a ravatalozó előtetőjének megépítése, két buszmegálló kialakítása a Temető utcában. Kezdeményeztem a fotópályázat kiírását, a tanuszoda építését. Részt vettem a város ünnepein, a sörfesztivál és egyéb rendezvények szervezésében, bonyolításában, az intézmények, civil szervezetek, nyugdíjas klubok rendezvényein, virágültetési, takarítási akciókban. Zsűritagként: a főzőversenyen, a Virágos Budakesziért és a fotópályázaton.

Polgármester asszonnyal köszöntöttem a szép korúakat, babacsomaggal az újszülötteket, karácsonykor a város nyugdíjasait. Támogattam Beregdéda testvérvárosunkat. A városhoz való kötődésem és szeretetem vezérelnek abban, hogy a Budakesziért Függetlenek Egyesülete nevében ismét elinduljak a 7-es választókerület képviselőjelöltjeként. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, a munkámhoz nyújtott segítséget!

 

Megosztom a cikket