Az iskolakerülők a rendőrségen köthetnek ki

Tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben rendőri intézkedés alkalmazható.

 

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik:

vagy nagykorú személy kísérete nélkül,

vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből

a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel.

 

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási

kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A

rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók

teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már

az általános iskolában.

 

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő

igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,

3. orvosi igazolás.

 

A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk két igazolásmintát.

Ha tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási idő vége előtt elengednek az iskolából,

kérjük, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek oda arra, hogy az 1. melléklet szerinti igazolást

az intézmény állítsa ki és a pedagógus adja át a tanulónak.

Kérjük, hogy a tanulók szüleinek a figyelmét is hívják fel pl. szülői értekezleten a

jogszabályváltozásra, továbbá arra, hogy a tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülők

előre állítsák ki a 2. melléklet szerinti igazolást gyermekük számára.

 

Ha az iskola a tanulóknak munkanapon tanítás nélküli napot ad ki és a nevelési-oktatási

intézményben vezetői ügyeletet sem tartanak, akkor megfontolásra javasoljuk nagyobb

lélekszámú települések esetén, hogy erről a helyi rendőrséget előzetesen tájékoztassák.

Felhívjuk az intézményvezetők figyelmét arra is, hogy szintén az egyes rendészeti feladatokat

ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni

fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) ?26. A köznevelési

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok? fejezetét.

A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője

Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési

helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye,

tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való

távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából

továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.

 

  1. 1. melléklet

I G A Z O L Á S

Intézmény neve: ??????????????????????????????…

Címe: ???????????????????????????????????

OM azonosító: ????????????..

A fenti nevelési-oktatási intézmény képviselőjeként igazolom,

hogy??????????????.. nevű (szül. idő: ?????????? anyja

neve: ????????.???????? ) ???????.. évfolyamos tanulónk,

??????????????????????. napo(ko)n, az iskolai tanítási

óráról/az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol.

A távolmaradás jogcíme: ??????????????..

 

Dátum: ????..??????????.

 

 

 

P. H.

?????????????..

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet

I G A Z O L Á S

Alulírott ???????????.????????????.??????? mint a

??????????????????.. nevű gyermek (szül. idő:

???????..anyja neve: ??.??????……………..???..) szülője / törvényes

képviselője igazolom, hogy nevezett gyermek, aki a(z)

………………………………………….??????????????????.. iskola (címe:

???????????????..????????..) ?.?? évfolyamos tanulója,

????????????… napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett

foglalkozásról jogszerűen van távol.

A távolmaradás oka: ??…..?????????????????????

 

Dátum: ????..??????????.

 

 

 

 

????????????????

gyermek szülője / törvényes képviselője

Megosztom a cikket