Óvodai, bölcsödei beiratkozás a 2016/2017-es tanévra

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. május 9-10-11. A bölcsődei beiratkozás időpontja: 2016. május 9-10.

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár Bölcsőde fenntartója a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a jogszabályban meghatározott esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

 

A szülő a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés kivételével az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 

2016. május 09-én (hétfő): 8:00?17:00 óra között,

2016. május 10-én (kedden): 8:00?17:00 óra között,

2016. május 11-én (szerdán): 8:00?14:00 óra között.

 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE:

Pitypang Sport Óvoda               2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31.        tel.sz.: 06-23-451-505

Budakeszi Szivárvány Óvoda    2092 Budakeszi, Fő utca 268.                tel.sz.: 06-23-452-375

 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • gyermek tajkártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásakor a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.

 

Valamennyi óvoda kötelező felvételi körzete: Budakeszi város közigazgatási területe.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyeken és időpontokban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával történik. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról ? a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással ? írásban értesíti a szülőket

 

2016. június 10. napjáig.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. A szabálysértési eljárást a Budakeszi Járási Hivatal folytatja le.

 

Az új gyermek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a 2016/2017. nevelési év első napja:

2016. szeptember 1. (csütörtök).

 

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98?102. §-ai alapján van lehetőség jogorvoslati eljárás lefolytatására az alábbiak szerint: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül ? elbírálás céljából ?, önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

___________________________________________________________________________

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

 

A bölcsődében a 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.

 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel

a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,

b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy

c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

 

A bölcsőde a családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde a fentieken túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is, a gyermek legfeljebb hatéves koráig.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 

2016. május 09-én (hétfőn): 8:00-17:00 óra között,

2016. május 10-én (kedden): 8:00-17:00 óra között.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS HELYE:

Budakeszi Bölcsőde             2092 Budakeszi, Fő utca 133.                            tel.sz.: 06-23-451-316

Mosolyvár Bölcsőde             2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2.                    tel.sz.: 06-23-200-125

A bölcsődék látogatására előzetes bejelentkezés alapján a bölcsőde lehetőséget biztosít hétfőtől péntekig 10:00?11:00 óráig.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • gyermek tajkártyája,
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
  • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával és a jelentkezési adatlap kitöltésével történik. A bölcsődei felvételi kérelmekről Budakeszi Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága dönt.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

 

Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2016. június 10. napjáig.

A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A bölcsőde döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a bölcsőde intézményvezetőnél. Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából -, önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő-testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket