Egyéb hírek

Sörfesztivál – teljes útlezárás lesz szombaton a Fő utca érintett szakaszán

 

 

Csak a menetrendszerinti buszjáratok közlekednek majd. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Fő utcának a Temető utca – Erkel utca közötti szakaszát a gépjárműforgalom számára – az autóbuszok kivételével – teljes hosszában lezárják szeptember 22-én 08:00 órától 24:00 óráig.

 

Ezzel összefüggésben felhívjuk a Fő utca páros oldalán (Erkel utca – Rózsa köz közötti szakasz), valamint a páratlan oldalán (a Kossuth u. – Temető u. közötti szakasz, szervízút) lakók figyelmét, hogy ezen időszakban gépjárművel közlekedés a fenti lezárt területre – lakcímük hivatalos okmánnyal történő igazolása mellett – csak az ingatlanukig történhet!

 

Javasoljuk, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett időszak alatt az esetleges problémák elkerülése érdekében gépjárműveiket – annak használata esetén – a lakhelyükhöz közel eső, de a lezárt útszakaszon kívül eső utcákban szíveskedjenek elhelyezni.

 

A szervizutat is lezárják A rendezvénnyel kapcsolatos logisztikai és más egyéb háttértevékenységek miatt a Fő téri park mellett húzódó szervizúton ideiglenes forgalomkorlátozás lesz. Emiatt, a Fő utca Erkel utca – Kossuth utca közötti szervizútját a gépjárműforgalom elől teljes hosszában lezárják szeptember 21-én (péntek) 08:00 órától- 2018. szeptember 23-án (vasárnap) 10:00 óráig.

 

Ezen időszakban, az ideiglenes fogalomkorlátozással érintett útszakaszon gépjárművel sem közlekedni, sem parkolni nem lehet. Javasoljuk, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett időszak alatt gépjárműveket annak használata esetén a közelben lévő Erkel utcai parkolóban, vagy a lezárt útszakaszon kívül eső utcában szíveskedjenek elhelyezni.

 

Zsákutca lesz a Kossuth utca érintett szakasza

 

A Kossuth utca Fő utca – Erdő utca közötti szakaszát – az Erkel Ferenc Művelődési Központ parkolójának vonalában – lezárják, azaz szeptember 22-én 08:00 órától 24:00 óráig az Erdő utca felől és a Fő utca felől is „Zsákutca” lesz!

 

Felhívjuk a Kossuth utca Fő utca – Erdő utca közötti szakaszán lakók figyelmét, hogy a fenti időszakban gépjárművel csak az Erdő utca felé tudnak közlekedni.

 

További fontos infók

A kijelölt terelőút a Temető utca – Márity L. utca – Erkel utca útvonal. A forgalomirányítást a Rendőrség és a Közterület-felügyelet végzi. Az érintett szakaszon az üzletek, éttermek gyalogosan, vagy autóbusszal közelíthetők meg. A forgalomkorlátozások a rendezvény zavartalan lebonyolítása és a várhatóan nagyszámú résztvevő biztonsága érdekében történnek, ezért szíves együttműködésüket kérjük, és megértésüket köszönjük.

 

Részletek ITT

 

Megosztom a cikket

Új feladattal bővült a Híd szolgáltatási köre

 

A budakeszi Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016 január 1-től járási szinten látja el szociális feladatokat, a hozzá tartozó 12 településre kiterjedően. Az eddig meglévő speciális szolgáltatások köre 2018. szeptember 1-től az óvodai-, iskolai segítő tevékenységgel bővül, melynek lényege, hogy tovább erősítik a jelzőrendszert a társintézmények részéről a gyermek-veszélyeztetettségi helyzetek felismerésében, megelőzésében.

 

A Híd 15 fős külön csoportot hoz létre, amely képzésekkel, szakmai tematikus foglakozásokkal is segíti majd a pedagógusok munkáját. Bencsik Zsolt, a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetője a Budakeszi Hírmondónak elmondta még, hogy nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a költségvetési források biztosítottak ugyan, de számos szervezési, működési feltételt még pontosítani, teljesíteni kell. A szakmai feltételeknek eleget tévő létszámfeltöltés sem egyszerű feladat az ismert jelenlegi munkaerőhiányos helyzetben.

 

Néhány kollégával azonban mindenképpen elindítják az új szolgáltatást a járásban. Ez mintegy 60 intézményt, illetve több mint 15 ezer gyermeket érint – tette hozzá Bencsik Zsolt.

 

 

 

Megosztom a cikket

Újra itt az ősz…

 

Az ősz beálltával mindenkit aktuálisan érintő témakörök: az ingatlanok, illetve a közterületek rendje, tisztasága, valamint a kerti avar- és hulladékégetés szabályai. Tekintsük át – a teljesség igénye nélkül – a két témakörrel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet.

1. Az ingatlanok és közterületek rendje, a település tisztasága


A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2011 (III. 24.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) szabályozta a helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok rendjével, a település tisztaságával, valamint az ültetési, telepítési távolságokkal kapcsolatos kérdéskört.
A rendelet célja az, hogy Budakeszi közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

A rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni ingatlana tisztántartásáról, valamint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról. Az ingatlantulajdonos szintén köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról. Ezzel összefüggésben, az árok tisztításából származó földet a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: BVV Kft.) az ingatlan tulajdonossal egyeztetett időpontban elszállítja.Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátói-pari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító-helyek előtti járdaszakasz tisztántartása mind nyitvatartási időben, mind azon túl a bérlő, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.

Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított gyűjtőkbe szabad elhelyezni. A szemétgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése a BVV Kft. feladata az üzletek, vendéglátó egységek, elárusítóhelyek előtti elhelyezés kivételével (az elhelyezés pontos helyét és számát meg kell határozni). 
Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusító-helyek előtt a BVV Kft-től beszerezhető szemétgyűjtők elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.

A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztétikus állapotban tartani. A város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla stb.) jó karbantartásáról gondoskodni. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatására használni.

A közutak megtisztításával kapcsolatban a rendelet szerint, aki a közutat beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát veszélyeztető anyagot juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, a szennyezést, anyagot eltávolítani. Az építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlanok és az ezekhez kapcsolódó munkálatok következtében beszennyeződött út vagy egyéb közterület tisztítását a kivitelező köteles azonnal elvégezni.Kivitelező hiányában az ingatlan tulajdonosa ? vagy, ha ez aránytalan késedelemmel járna ? a szennyezést elkövető jármű, eszköz üzemeltetője köteles a tisztításról gondoskodni.A közterület rendjével kapcsolatban a rendelet kimondja: közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől eltérő módon használni csak az arra kiadott engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően lehet. A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos! Továbbá, a köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad. Építési hulladék lerakása a város területén szintén tilos. A szórakozóhely, a vendéglátó-ipari egység, a kereskedelmi üzlethelyiség, a kerthelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban a szeszesital fogyasztása tilos! A fentiekben meghatározott tilalom viszont nem vonatkozik a rendezvény területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital fogyasztás helye. A fentiekben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén az köteles elvégezni, vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták.

2. Az avar és a kerti hulladék égetése

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2008. (VI. 19.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R) szabályozta. A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok (ide értve a közterületeket is) tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. Viszont nem minősül avarnak és kerti hulladéknak az ilyen hulladékok egyéb hulladékokkal való keveréke (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).
Az avar és kerti hulladék égetés szabályait a rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.Az égetést telken belül kell végezni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízottat. Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről. A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).Az égetés tavasszal március 1. – május 31. között; míg ősszel: szeptember 1. ? november 30. között megengedett. A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni. 

Fontos tudni, hogy a cikkben bemutatott két rendelet betartását a Polgármesteri Hivatal, illetve a Budakörnyéki Közterület-felügyelet ellenőrzi.A rendeletetekben foglalt szabályok be nem tartása, vagy megszegése esetén 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) számú önkormányzati rendelete alapján.

 

forrás: bkktf.hu

Megosztom a cikket

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályai

 

A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság égészségének védelmét. 
A rendelet hatálya kiterjed a Budakeszi Város közigazgatási területén végzett avar és kerti hulladék égetésére, valamint az avart és kerti hulladékot égető személyekre. Viszont nem terjed ki a rendelet hatálya a mezőgazdasági művelés alatt álló és erdőterületekre.

 

A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok (ide értve a közterületeket is) tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. A rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül avarnak és kerti hulladéknak az ilyen hulladékok egyéb hulladékokkal való keveréke (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).

 

A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt. 
Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.). 
Az égetést telken belül kell végezni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízottat. 
Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről.

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.

Avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni, tavasszal: március 1. – május 31. között; illetve ősszel: szeptember 1. ? november 30. között. Fontos azt is tudni, hogy a fent megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.

 

*Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19) rendelete
Letölthető rendeletszöveg: (29-2008_148_avar_kerti_hulladek.pdf)


Fontos tudni, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartását az önkormányzat, illetve a Budakörnyéki közterület-felügyelet ellenőrzi. A hivatkozott önkormányzati rendeletben foglalt szabályok be nem tartása, vagy megszegése esetén 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) számú önkormányzati rendelete alapján.
Letölthető rendeletszöveg: (36-2013_Kozossegi_egyutteles.pdf)


 

Ajánlott link a témakörben: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

forrás: bkktf.hu

Megosztom a cikket

Meghívó

 

 

Ha szomjazol a jóra: LÉGY OTT Budakeszin! Nem csak sör lesz, több annál!

 

Buda környéki hagyományteremtés a hagyományokra építve


Az I. Budakörnyéki Sörfesztivált a Fő téri parkban tartják, szeptember 22-én, szombaton 10 órától a német-magyar partnerség jegyében.

 

Nem csak kóstolás – Közösséget építünk

 

A rendezvényt a 12 Buda környéki település összefogásából létrejött Budakörnyéki Önkormányzati Társulás szervezi. Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök, Telki, Tinnye, és Pilisjászfalu részvételével. Fővédnök Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője. A fesztivál kiemelt vendégei a német testvértelepülési delegációk.

 

Zenéből is a legjobb

 

Reggel a Budakeszi Városi Fúvószenekarral indul a nap. A nagyszínpadon este két népszerű zenekar is fellép: az Aurevoir. és a Budapest Bár. Az I. Budakörnyéki Sörfesztiválra a Farkas Róbert vezette nagyszerű Budapest Bár zenekar Behumi Dórival, Rutkai Borival, Keleti Andrással, Kollár-Klemencz Lászlóval és Szűcs Krisztiánnal érkezik.

 

51 féle minőségi sör vár

 

Olyan ismert- és kézműves sörkülönlegességek várják a látogatókat, mint például: a Sörpanoráma, avagy a Legendás Sörfőzde több féle hazai kézműves sörrel. Ott lesz a Holba cseh sör is, a Csíki Tiltott Sör, a Pécsi Sörfőzde, a Viharsarki Sernevelde, az Etyeki Sörmanufaktúra, és a Sümegi Sörfőzde. Jelen lesznek olyan ismert márkák is a Soproni sörgyár (Heineken) jóvoltából, mint a Gösser, az Edelweis, a Soproni óvatos duhaj, az IPA, vagy a Kriek meggysör, és még sok más kiváló sör.

 

Nevezz be a sörpingpong bajnokságra!

 

A világ egyik legnépszerűbb kocsmasportja már Magyarországon is hódít. A Magyar Sörpingpong Egyesület (MSE) elhozza ezt a nagyszerű játékot az I. Budakörnyéki Sörfesztiválra is. Bárki kipróbálhatja, ügyességi versenyek is lesznek.

 

Programok, korhatár nélkül

 

A gyerekeket Izolda népi játszóház és mini vidámpark is várja. Lesznek mini színházak, kézműves foglalkozások, és irodalmi kuckó. Zenepavilon is várja a nagyérdeműt, sok élő zenével.

 

Hagyományok nyomában – népzene, néptánc

 

Számos hagyományőrző csoport és társulat fellép a fesztiválon. Ott lesz a Biatorbágyi Füzes Néptáncegyüttes, a budajenői Ringlein Egyesület és Tánccsoport és a budakeszi Bojtár Népzenei Együttes is.

 

A Biatorbágyi Füzes Néptáncegyüttes 1986-ban alakult meg a német nemzetiségi hagyományok ápolására, 20 fővel. Az együttes szép sikereket ért el hazai nemzetiségi találkozókon, fesztiválokon, és számtalanszor szerepelt külföldön is.

A Ringlein Egyesület és Tánccsoport 1997. óta működik Budajenőn. Tagjai budajenői, telki és perbáli fiatalok. Csoportjuk szintén számos hazai és külföldi szereplést tudhat maga mögött.

A Budakeszi Bojtár Népzenei Egyesület zenekara, a Rojtos együttes autentikus magyar népzenét játszik erdélyi, a mai Magyarország területéről és a Felvidékről származó adatközlőktől. Az egyesület elsődleges célja, hogy Budakeszi ifjúságát megismertesse a hagyományos kultúra szépségeivel.

 

Nem csak folyékony kenyér lesz

 

Sok-sok finom falat várja a látogatókat, bajor ételkülönlegességek és az elmaradhatatlan töki pompos is ott lesz az étlapon!

 

A rendezvény kiemelt támogatója a ZIMBO Perbál Kft. További támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Tímár Vaskereskedelmi Kft, Gyertyaláng Kft., PPC Média Google AdWords ügynökség.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Részletek:

https://youtu.be/jXxKCTe-BJI

http://efmk-budakeszi.hu/teszt/sorfeszt

https://hirmondo.budakeszi.hu/

 

Kapcsolat:

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Tel.: 0623/451-162

Email: info@efmk-budakeszi.hu

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Tel.: 0623/535-711

Email: pm.titkar@budakeszi.hu

Sajtókapcsolat:

Sükösd Levente

Kommunikációs tanácsadó

Email: budakeszi.komunikacio@gmail.com

mob: 06 20 376 2101

Megosztom a cikket

Magas állami kitüntetés a budakeszihez kötődő Németh Zsigmondnak

 

 

Büszkék lehetünk rá: a Budakeszihez is kötődő, sok éven át Budakeszin élő Németh Zsigmond pilóta idén a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk alkalmából. GRATULÁLUNK!

Németh Zsigmond társával átrepülte egy kismotoros repülőgéppel az Atlanti-óceánt 1981-ben, Endresz György és Magyar Sándor emlékezetes,1931-es, Justice for Hungary repülésének emlékére.

 

Részletek: ITT

 

Megosztom a cikket

I. Budakörnyéki Sörfesztivál – Légy ott Budakeszin!MÁR CSAK EGY HÓNAPOT KELL VÁRNI!


MÁR CSAK EGY HÓNAPOT KELL VÁRNI, az I. Budakörnyéki Sörfesztivál a Fő téri parkban szeptember 22-én, szombaton 10 órától – a német-magyar partnerség jegyében. A rendezvény fővédnöke Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője.


Olyan ismert- és kézműves sörkülönlegességek várják a szomjas látogatókat, mint például a Sörpanoráma, avagy a Legendás Sörfőzde 50 féle hazai kézműves sörrel, a Holba cseh sör, a Csíki Tiltott Sör, a Pécsi Sörfőzde, a Viharsarki Sernevelde, az Etyeki sörmanufaktúra, de jelen lesznek az olyan ismert márkák is, mint a Gösser, az Edelweis, a Steffl, vagy a Kriek meggysör és még sok kiváló sör!


Próbáld ki! Ne csak kortyolj, játssz, passzolj is – nevezz be a sörpingpong bajnokságra!


A Sörpingpong, vagyis a Beerpong egy Amerikából indult, közkedvelt játék, amely Magyarországon is egyre népszerűbb. Kiváló kikapcsolódás minden korosztály számára. A Sörpingpong egyszerre szórakozás, és sport.


A gyerekeket Izolda népi játszóház, mini színházak, kézműves foglalkozások is várják, de lesz mini vidámpark is a fesztivál helyszínén.

Lesznek ínyenc falatok, szórakoztató felnőtt- és gyerekprogramok, este pedig fellép két népszerű zenekar: az Aurevoir és a Budapest Bár! A Budakörnyéki Sörfesztiválra a Farkas Róbert vezette nagyszerű Budapest Bár zenekar Behumi Dórival, Rutkai Borival, Keleti Andrással, Kollár-Klemencz Lászlóval és Szűcs Krisztiánnal érkezik.

A rendezvényt a 12 Buda környéki településből álló Budakörnyéki Önkormányzati Társulás szervezi: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök, Telki, Tinnye, valamint Pilisjászfalu részvételével. Az eseményre több település német testvérvárosából is érkeznek vendégek.


A hangsúly a gasztrokulturális különlegességeken és természetesen a sörökön lesz! Mindenkit szeretettel és szomjasan várunk szeptember 22-én, Budakeszin, az I. Budakörnyéki Sörfesztiválra!


„Légy ott Budakeszin! Ne habozz, azt bízd a sörre!”A rendezvény kiemelt támogatója a ZIMBO Perbál Kft.

További támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Tímár Vaskereskedelmi Kft, Gyertyaláng Kft., PPC Média Google AdWords ügynökség.


Részletek:

https://youtu.be/EsULV6ylCJs

https://www.youtube.com/watch?v=EsULV6ylCJs&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/events/256541131809351/?active_tab=about

https://www.facebook.com/events/308207536618708/

https://www.facebook.com/events/452929828447862/

https://www.facebook.com/BUEFMK/photos/a.1395528214024669/2163214657256017/?type=3&theater

https://hirmondo.budakeszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4952:2018-07-18-16-14-01&catid=34:egyeb-hirek&Itemid=118

Megosztom a cikket

Egy újabb közös élmény – Sikeres volt a XXIV. Családi Nap Fesztivál

 

Itt és most, a 24. Budakeszi Családi Napon ismét bebizonyosodott, hogy mi budakesziek, valódi, élő és összetartó közösség vagyunk! – ezzel köszöntötte az esti Ghymes koncert előtt a budakeszieket dr. Győri Ottilia polgármester.

 

Úgy fogalmazott, láthatóan akarunk és tudunk is együtt ünnepelni, Budakeszin ez az egyik fontos értékünk! A polgármester megköszönte a szervezésben és lebonyolításban közreműködő munkáját, elsősorban az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a BVV Kft. és a Budakeszi Polgármesteri Hivatal részéről. Idén is volt reggeli Keszikerülő kerékpártúra, főzőverseny, ingyenes étel-ital kóstolók, old timer motoros bemutató, életmentő bemutató gyakorlat az önkéntes tűzoltókkal, kenyéráldás, légiparádé, sétarepülés, folklór- és gyerekműsor, tombola, vásár, és még sok más program.

 

Az időjárás is kegyes volt a budakesziek örömére. A Ghymes koncert nagy sikert aratott és a későesti tűzijátékot is sokan megcsodálták, megtapsolták a Farkashegyi repülőtéren. Köszönjük, Budakeszi! Veletek jövőre ugyanitt!

 

[widgetkit id=9]

Megosztom a cikket

Gyors segítség a Domb utcában

A Domb utcában egy középkorú hölgy rosszul lett, ezért egy arra járó helyi lakos riasztotta a budakeszi rendőröket és a mentőket. A rendőrök azonnal kiérkeztek és a mentők megérkezéséig igyekezték ellátni az eszméletlen állapotban lévő hölgyet.

 

Röviddel ezután a mentők is megérkeztek és elszállították a beteget.

 

 

Megosztom a cikket