Újra itt az ősz…

 

Az ősz beálltával mindenkit aktuálisan érintő témakörök: az ingatlanok, illetve a közterületek rendje, tisztasága, valamint a kerti avar- és hulladékégetés szabályai. Tekintsük át – a teljesség igénye nélkül – a két témakörrel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet.

1. Az ingatlanok és közterületek rendje, a település tisztasága


A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2011 (III. 24.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) szabályozta a helyi környezet védelmével, a közterületek és ingatlanok rendjével, a település tisztaságával, valamint az ültetési, telepítési távolságokkal kapcsolatos kérdéskört.
A rendelet célja az, hogy Budakeszi közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

A rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni ingatlana tisztántartásáról, valamint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról. Az ingatlantulajdonos szintén köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról. Ezzel összefüggésben, az árok tisztításából származó földet a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: BVV Kft.) az ingatlan tulajdonossal egyeztetett időpontban elszállítja.Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátói-pari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító-helyek előtti járdaszakasz tisztántartása mind nyitvatartási időben, mind azon túl a bérlő, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.

Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított gyűjtőkbe szabad elhelyezni. A szemétgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése a BVV Kft. feladata az üzletek, vendéglátó egységek, elárusítóhelyek előtti elhelyezés kivételével (az elhelyezés pontos helyét és számát meg kell határozni). 
Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusító-helyek előtt a BVV Kft-től beszerezhető szemétgyűjtők elhelyezése és tisztántartása az üzemeltető feladata.

A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztétikus állapotban tartani. A város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla stb.) jó karbantartásáról gondoskodni. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatására használni.

A közutak megtisztításával kapcsolatban a rendelet szerint, aki a közutat beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát veszélyeztető anyagot juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, a szennyezést, anyagot eltávolítani. Az építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlanok és az ezekhez kapcsolódó munkálatok következtében beszennyeződött út vagy egyéb közterület tisztítását a kivitelező köteles azonnal elvégezni.Kivitelező hiányában az ingatlan tulajdonosa ? vagy, ha ez aránytalan késedelemmel járna ? a szennyezést elkövető jármű, eszköz üzemeltetője köteles a tisztításról gondoskodni.A közterület rendjével kapcsolatban a rendelet kimondja: közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől eltérő módon használni csak az arra kiadott engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően lehet. A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos! Továbbá, a köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad. Építési hulladék lerakása a város területén szintén tilos. A szórakozóhely, a vendéglátó-ipari egység, a kereskedelmi üzlethelyiség, a kerthelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban a szeszesital fogyasztása tilos! A fentiekben meghatározott tilalom viszont nem vonatkozik a rendezvény területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital fogyasztás helye. A fentiekben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén az köteles elvégezni, vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták.

2. Az avar és a kerti hulladék égetése

Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2008. (VI. 19.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R) szabályozta. A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok (ide értve a közterületeket is) tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. Viszont nem minősül avarnak és kerti hulladéknak az ilyen hulladékok egyéb hulladékokkal való keveréke (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).
Az avar és kerti hulladék égetés szabályait a rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.Az égetést telken belül kell végezni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízottat. Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről. A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).Az égetés tavasszal március 1. – május 31. között; míg ősszel: szeptember 1. ? november 30. között megengedett. A megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni. 

Fontos tudni, hogy a cikkben bemutatott két rendelet betartását a Polgármesteri Hivatal, illetve a Budakörnyéki Közterület-felügyelet ellenőrzi.A rendeletetekben foglalt szabályok be nem tartása, vagy megszegése esetén 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) számú önkormányzati rendelete alapján.

 

forrás: bkktf.hu

Megosztom a cikket