A budakeszi református gyülekezet hetvenéves fennállását ünnepli 2014-ben

A budakeszi református gyülekezet megalakulásának 70., az egyházközséggé válásának 65. és az új templom felszentelésének 15. évfordulója mellett mindazokért az alkalmakért, gyümölcsökért, áldásokért is hálát ad, melyek a mindennapjait meghatározzák.

 

Hetven éve, 1944-ben és az azt követő években, a világháborús események következtében Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról menekülők hozták újra létre Budakeszin a református közösséget.

 

1944-ben, amikor negyven fő körül volt a református gyülekezet létszáma, alakult meg az első presbitérium (a gyülekezet választott világi vezetősége) és az egyházközség anyakönyvi bejegyzéseit illetően is ez az első teljes év. 1949. január 1-jétől vált anyaegyházközséggé a budakeszi református gyülekezet, innentől készülnek a presbitériumának jegyzőkönyvei. Az azóta eltelt időben, sokszor igen nehéz körülmények közt, ez a közösség gyökeret vert, megerősödött és számos szálon bekapcsolódott a település vallási és kulturális életébe.

 

A gyülekezetben 44 éven át lelkészként szolgáló Merétey Sándor nagytiszteletű úr és a református közösség erőfeszítéseinek eredményeképpen épült föl az azóta Budakeszi meghatározó épületévé vált fatornyos új református templom, melyre a lelkész, a presbitérium és az akkor már 340 családot számláló gyülekezet 1999. október 22-én kérte Isten áldását. A budakeszi reformátusság – származási helyéből következően – a szomszédos országokból idetelepült és a határainkon túl élő magyarok emléktemploma lett.

 

A meggyökeresedett budakeszi református közösség életével, működésével kapcsolatban számos írásos dokumentum, fénykép, tervrajz, hang- és filmfelvétel stb. maradt fönn, melyeket a szélesebb nyilvánosság eddig nem ismerhetett meg. Ezeket a dokumentumokat digitális úton archiváljuk, és egy helyen, időt álló formában megőrizzük. Az így összegyűjtött anyagból válogatva szöveges, fényképes, füzet formátumú ismertetőt adunk ki az évfordulós megemlékezésekhez kapcsolódóan magyar, angol és német nyelven. Az összegyűjtött dokumentumokat emellett digitális formájú, CD-n terjeszthető emlékkönyvbe szerkesztjük, ami a nyomtatott füzetnél bővebb és időt állóbb megjelenési formát jelent.

 

Ezúton is kérjük, hogy aki régi dokumentumokat, fényképeket, más emlékeket tudna rendelkezésre bocsátani ? lemásolásra ?, vagy tud olyan személyről, aki értékes tudnivalókat szóban közölne a budakeszi református gyülekezetről, jelezze Boros Péter nagytiszteletű úrnak személyesen a református parókián (2092 Budakeszi Fő u. 159.), a (06 23) 451 814 telefonszámon, vagy elektronikus levélben: reformatus.budakeszi@gmail.com.

 

Márciusban a Kálvin-teremben a dokumentumok segítségével kiállításon mutatjuk be a gyülekezet történetének fontos eseményeit. A kiállítás a megnyitását követően két hónapig áll majd nyitva az érdeklődők számára.

 

A kiállítás és a kiadványok segítségével széles körben igyekszünk ismertté tenni gyülekezetünket, a budakeszi Határon Túli Magyarok Emléktemploma építésének történetét, az épület építészeti és művészeti értékeit, valamint a közösségünkhöz tartozó Protestáns Kör, Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar és a 336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapat közösségszervező- és megtartó tevékenységét. Reményeink szerint lehetőségünk nyílik arra is, hogy a helyi önkormányzat által 2012?ben létrehozott települési információs pont megfelelő mennyiségű és kivitelű papíralapú és interneten közzétett információt oszthasson meg a református közösségről és intézményeiről.

 

Az ünnepi év első eseménye január 16-án, csütörtökön 19 órakor dr. Marosi Ernő művészettörténész professzor előadása a Kálvin-teremben a reformáció és a művészet kapcsolatáról, a budakeszi Protestáns Kör szervezésében.

 

A református gyülekezet Istennek hálát adó alkalmainak költségeihez pályázati támogatást kért és nyert el, így az ünnepi kiállítás, az előadás és a kiadványok a Polgári Magyarország Alapítvány és a Pro Renovanda Cultura Hungariae program anyagi eszközeinek segítségével valósulnak meg.

Megosztom a cikket