Bizottsági ülések

Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság ülés 2024.06.20.

A fokozottabb közterületi rendőri jelenlétre lenne szükség a városban – ez is elhangzott a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén, ahol a budakeszi rendőrség tevékenységének beszámolója is napirenden volt. A polgárőrök és az önkéntes tűzoltók lelkiismeretes munkáját külön is megköszönték a bizottság tagjai.

Megosztom a cikket

Budakeszi Képviselő-testületi ülés 2023.11.17.

Napirendi pontok:

1. Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Budakeszi, Nagyszénászug településrész egyes ingatlanaira vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződéskötésről
3. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
4. a Magyar Állam tulajdonában lévő Budakeszi, belterület 2736 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelem
5. Budakeszi, külterület 081/12 hrsz.-ú ingatlan (Álomvölgy) zöldhulladéktól való megtisztítása
6. az Erkel Ferenc Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásának összege
7. biztonsági kamerák biztosítása szociális és oktatási intézményekhez
8. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról szóló 424/2019. (XI. 14.) Kt. határozat módosítása
9. Budakeszi Város Német Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ közötti együttműködési megállapodás
10. a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Közgyűlésén való szavazati jog gyakorlása

Megosztom a cikket