Változás a Széchenyi István Általános Iskola életében!

Az intézményünkben történt változá-sok lehetővé tették, hogy megvalósul-hat az a régi vágyunk és szülői igény, hogy a jól működő Bilingual két tanítási nyelvű osztályok mellett, akik az Árpád fejedelem téren épült új iskolában kaptak helyet a felső tagozattal együtt, megkezdhetjük egy másik arculat kialakítását is.
Ennek szakmai előképe már korábban megjelent. Terveink szerint ez a Széchenyi István Általános Iskola tagintézményeként fog működni a továbbiakban a Knáb János utcai épületben.
Hogy miben lesz ez más?
Rengeteg változás történt az elmúlt időszakban, amelyek lehetővé tették, hogy kisebb és átláthatóbb egységek-ben gondolkozva, tagozati szinten elkezdhessünk egy magasabb szintű minőségi munkát. Régóta igény a szülők és a budakeszi közösség részéről az innovatív és az életkori sajátosságokat szem előtt tartó egyénre szabott oktatás. Erre reagál iskolánk a SZIA+ tagozat módszertanával.
Ezért ősztől, tagozati szinten alkalmazzuk ezeket a technikákat a mindennapokban. Ilyenek például: a differenciált oktatás és fejlesztés, kiscsoportos projektszemléletű tanulócsoportos munkák; kooperatív tanítási technikák, pozitív pedagógia alkalmazása.
A művészeti nevelés az egész tagozatban folyó munkát áthatja. Ez szakórákon és a projektekben is megjelenik. A Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival történő szoros együttműködés is ezt a célt szolgálja. Mindezek mellett Szalóczy Dóra tanárnő vezetésével újra éledt az ének irányultság és a kóruséneklés.

Együttműködési megállapodás teszi lehetővé a MÜPA programjainak rendszeres látogatását. A Köszönjük Magyarország programhoz csatlakozva, diákjaink számára rendhagyó irodalom órákat és előadásokat szervezünk havonta több alkalommal. A településen élő művészek bevonásával gazdagítjuk a tanórákat és az iskola szellemiségét.
A keresztény lelkületű családok számára is szeretnénk továbbra is a megfelelő lelkiségű és szellemiségű oktatást biztosítani és a megkezdett folyamatot beilleszteni a tagozat életébe. Ezen a csodálatos adottságú településen különösen nagy felelősségünk a gyermekek egészsége és környezettudatos szemléletének formálása, ezért az órarendben megjelenik a tájfutás.

Mit ad a pedagógusok számára az innovatív pedagógiai módszertan in-tézményesítése?

Megkönnyíti a tanulók figyelmé-nek fenntartását, egyszerűbbé válik a tananyag átadása, rugalmasabb okta-tási lehetőségeket biztosít, gördüléke-nyebbé teszi a tehetséggondozást. A pedagógusok együttműködése foly-tán matematikai tehetséggondozás je-lenik meg az órarendben hetente két alkalommal, nívócsoportos formában. Fontosnak tartjuk, hogy pedagógu-saink számára is tudjunk motivációt, új lendületet adni. 

Évfolyamonként két párhuzamos osztályban angol nyelv tanulását biz-tosítjuk heti 5 órában, amiből egy tanóra anyanyelvi tanár vezetésével valósul meg. A kéttannyelvű oktatás keretében zajlik a két rajz és a tech-nika óra is. Ez kiscsoportos formá-ban működik, melynek segítségével a gyermekek nyelv iránti érzékenyítése hatékonyabb lesz. Az osztályon belü-li nyelvi bontás lehetővé teszi, hogy osztályváltás nélkül is válthat irá-nyultságot. Azok számára, akik nem tanulnak ezekben az osztályokban nyelvet magasabb óraszámban folyik a magyar nyelv oktatása. Ez nagyban segíti a felzárkóztatást azok számára, akik később válnak igazán alkalmassá a nyelvtanulásra.
A Bilingual-os osztályokban két pedagógus van jelen az órákon, akik közül az egyik mindig anyanyelvi, de nincs csoportbontás.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy fel-zárkózzunk a nyugat-európai oktatási színvonalhoz. Olyan képzést biztosít-sunk már alsó tagozattól kezdve kis-iskolásaink számára, amelyek megala-pozzák egész iskolai pályafutásukat és a tanuláshoz való viszonyukat. Ez hatással lesz a későbbi eredményessé-gükre és a pályaválasztásra, sőt akár a karrierjükre is.

https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/09/Hirmondo-2020-09-2.pdf

Megosztom a cikket