Budakeszi Hírmondó – augusztusi lapszám: Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület 2020. július 16-i rendkívüli ülésén és 2020. július 30-i ülésén meghozott döntések

Átcsoportosítottak a Széchényi István Általános Iskola torna-csarnokának javítására szánt 12 milliós összegből 10 millió forintot a jövő évi költségvetés terhére. Emellett a képviselő-testület az Érdi Tankerületi Központtal közösen hozzájárult ahhoz, hogy Budakeszi Város Német Önkormányzata a Knáb János utca 60. szám alatti épületben lévő tornacsarnok tetejét felújítsa, illetve a nemzetiségi osztályok tantermeiben a szükséges munkálatokat elvégezze.

Elfogadta a képviselő-testület a 2019. évi zárszámadási rendeletet. A dokumentum alapján Budakeszi Város Önkormányzata az adott időszakban a törvényben előírt kötelező, és önként vállalt feladatok kötelezettségeinek eleget tett. A bevételi oldalon az adóból 95 millió forint a többlet, köszönhetően az építmény-, és a telekadó tekintetében végzett felderítéseknek, és a vállalkozói befizetések növekedésének. Az ingatlan bérbeadásából származó bevételek elmaradtak a tervezettől, az éves költségvetési támogatás pedig összesen 860 millió forint volt. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál a megváltozott munkaképességű dolgozók bérét a rehabilitációs hozzájárulásból fedezte az önkormányzat. Segélyekre 16 millió forint került kifizetésre, és év végéig az önkormányzat egészében lehívta az OTP Bankkal kötött 600 millió Ft összegű hitel utolsó részletét.

(JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2020. július 16-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2020 (VII.16.) önkormányzati rendeletét 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2020.(VII.16.) Kt. határozata a Magyar Államkincstár által ÖPSZEF/194-8/2020 számú ellenőrzési jelentés és az elkészített intézkedési terv tudomásul vételéről
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által kiadott ÖPSZEF/194-8/2020 számú ellenőrzési jelentésben foglaltakat és az ennek alapján készített intézkedési tervet.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: azonnal)

A zárszámadási rendelet megalkotásával lejárt a Penner-Audit Kft. ötéves szerződése is az önkormányzattal. A cég mégis marad, mivel a könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázatra a három jelentkező közül a legjobb ajánlatot tette. Az újabb ötéves időszakban Budakeszi Város Önkormányzata a szolgáltatásért havonta nettó 150 ezer forintot fizet a cégnek.

Két rendkívüli kiadás miatt módosította a testület a BVV Kft. 2020. évi támogatási szerződését. Az egyik az Erdő utca 70. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan Kossuth utcai térköves járdájához szükséges csapadékvíz elvezető folyóka telepítésekor jelentkező kiadás volt, a másik a Pataksor utca folytatásában a magánterületen kialakított illegális út kiváltásának a költsége. A két beruházás összköltsége 912 160 forint, amit az önkormányzat augusztusban egyedi támogatásként ad át a cégnek.

A BVV. Kft. végezte el az önkormányzat megbízásából a Kert utca felső szakaszán a kétoldali padka kiépítését is, erre a pótmunkára összesen másfél millió forintot biztosított Budakeszi Város Önkormányzata.

A testület szerződést kötött Zsólyomi Tamás egyéni vállalkozóval az Álom-völgy botanikai és zoológia adatainak gyűjtéséről, az élőhely térkép készítéséről, valamint a védetté nyilvánítást megalapozó dokumentáció készítéséről. A védetté nyilvánításnak költségvetési vonzata van, az őrzésre, a károkozás megelőzésére az önkormányzatnak természetvédelmi őrt kell alkalmaznia.

Nem lesz megállási tilalom a Kert utca felújított szakaszán, a Megyei útra kivezető útszakaszon lévő forgalomtechnikai tükröt viszont nagyobb méretűre cserélik.

(JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2020. július 30-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2020. (VII.30.) Kt. határozata a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IX. 26) rendelet módosításával kapcsolatos költségekről
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db 60 cm átmérőjű forgalomtechnikai tükör, valamint a két jelzőtábla Kert utcába történő kihelyezésére bruttó 100.000, Ft-ot keretösszeget biztosít, melynek a fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 11. melléklet Általános tartalékok sora.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-vel a jelzőtáblák beszerzésére és felszerelésére, melynek aláírására a jogi megfelelőség igazolását követően felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: azonnal)


Budakeszi Város Önkormányzata a Fő u. 179. szám alatti ingatlan használatára együttműködési megállapodást köt a Budakeszi Egészségügyi Központtal. Erre az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárása miatt van szükség.

(JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2020. július 30-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2020. (VII.30.) Kt. határozata a 300 m2 hasznos alapterületű új, hagyományos szerkezetű egészségügyi szakrendelő épület építéséről, engedélyezési és kiviteli dokumentáció készítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mostani fordulót eredménytelennek nyilvánítja és felkéri a Hivatalt, hogy a pályázókat kérje fel a következő kiegészítések megküldésére:

– az épület látványterve, vázlata;
– részletes műszaki tartalom;
– bekerülési költség;
– referencia;
– a tervezendő épület bővíthetőségének lehetősége.

Kérjen be a pályázóktól újabb árajánlatokat a látványtervekre bekerülési költségekkel, majd ezt az ajánlatot nézze át a KFB elnöke. Műszaki tartalommal együtt a legkedvezőbb árajánlatot nyújtsák be a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző
Határidő: következő szeptemberi Képviselő-testületi ülés

k. m. f.

dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella
polgármester jegyző)


A képviselők döntöttek a Budakeszi árok szennyvíz nyomócső csőhíd melletti csapadékvíz-bekötés átépítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészíttetéséről is. Erre azért van szükség, mert a Szőlőskert felől érkező víz jelentős mértékben erodálta a területet, és fennáll a veszélye annak, hogy a nyomócső pillére leomlik. Az önkormányzat a tervezésre bruttó 990 600 Ft-ot biztosított.

A következő nevelési évtől a Mosolyvár Bölcsődében alapellátáson túli szolgáltatások vehetők igénybe, ilyen a többi között az időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport, valamint szülő–gyermek tanácsadás és konzultáció. A gyermekfelügyeletet az erre a célra kijelölt csoportban, vagy a bölcsőde üres férőhelyeinek felhasználásával lehet végezni, játszócsoport esetén adottá válik a gyermek és a szülő közös játéklehetősége önálló csoportban, vagy a bölcsődei ellátással azonos időben.

Jóváhagyta a testület a Remeteszőlős Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátására kötendő megállapodást, valamint döntés született a Mosolyvár Bölcsőde Alapítóokiratának módosításáról is.

Újabb egyéves szerződést kötött az önkormányzat az Izgiland játszóházzal, a megállapodás értelmében az intézmény a helyi lakosoknak 15% engedményt ad, és 300 000 Ft-nak meg-felelő térítésmentes kitelepülést biztosít az önkormányzat szervezésében megvalósuló évi két szabadtéri rendezvényre.

Az elfogadott képviselő-testületi határozatok szövegét a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Önkormányzatihírek Képviselő-testületi döntések képviselő testület 2020. július 16-i rendkívüli ülésén 2020. július 30-i ülésén meghozott döntések millió István javítására szánt milliós összegből ajövő költségvete Emellett Érdi Tankerületi ahhoz, hogy Város Önkormányzata Knab alatti épületben lévő tete- nemzetiségi osztályok nikai szítéséről, valaminta felújítsa, yűjtéséről, élőhely térképk doku- védetté van, őrzésre, károsítás önálló önkor-”
Megosztom a cikket