Ingyenes étkezés

A kormány a gyermekszegénység csökkentésének érdekében 2015. szeptember 1-ejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

 

 

Az ingyenes étkeztetés igényléséhez az alábbi Igénylőlap kitöltése és a gyermek ellátását, nevelését végző intézményben történő leadása szükséges. Az igényléshez egyéb igazolás bemutatása nem szükséges.

Amennyiben további információra, tájékoztatásra van szükségük, kérjük, forduljanak bizalommal az adott intézmény vezetőjéhez!

 

 

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

1. Alulírott ……………………… (születési név: …………………………, születési hely, idő …………….., ….. … … anyja neve: …………………………) …………………………………. szám alatti lakos, mint a

1.1. ……………………………… nevű gyermek (születési hely, idő …………….., ….. … … anyja neve: ……………………………………………),

1.2. ……………………………… nevű gyermek (születési hely, idő …………….., ….. … … anyja neve: ……………………………………………),*

1.3. ……………………………… nevű gyermek (születési hely, idő …………….., ….. … … anyja neve: ……………………………………………),*

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év ……………… hónap …… napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

———————————————————————–

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: …………………………………………

…………………………………………….
az ellátást igénybe vevő
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.


A nyilatkozat itt letölthető

Megosztom a cikket