A fény kapujában

 

?A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak”

 

Tisztelt Polgármester helyettes Asszony! Tisztelt kiállítás megnyitó közönség! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

 

Pál apostol szavaival, szeretettel köszöntök mindenkit Thuronyi István festőművész – A fény kapujában – című kiállításának megnyitó ünnepségén, itt Budakeszin a Szt. László Közösségi Házban.

Külön tisztelettel üdvözlöm Thuronyi Istvánt, aki súlyos egészségi állapotából felgyógyulva Franciaországból érkezett erre az alkalomra, hogy megajándékozzon bennünket műveivel és jelenlétével.

 

Thuronyi István élete és munkássága, olyan kivételes egységben jelenik meg előttünk, amelyet legfőképpen a hit és a cselekedet, a tanúságtétel és a szolgálat, teljessége jellemez. Festői életműve, és világlátása a krisztusi tanításból ered, és a bibliából meríti szellemi lelki tartópilléreit. Váratlan fordulatoktól sem mentes életútjának horizontja, -ahogy a francia nyelvű reprezentatív megjelenésű könyvének alcíme is utal rá -a Kárpátoktól a Pireneusokig terjed. Regényesnek tűnő életrajzában, a hazájától és gyökereitől megfosztott ifjú ember kivándorlásának keserű tapasztalata éppúgy beleszövődik, mint a betevő falatért folytatott kemény fizikai munkában való helytállás, és a már reménytelennek tűnő helyzettel való megbékélés. Ebben a hosszú, és kivételes életben benne van a hitvesi társra találás áldott öröme, a francia társadalomba való beilleszkedés évtizedekig tartó küzdelme, a vezető agrármérnöki beosztás elérése, a művészi életpálya kiteljesedése, és a közösségért vállalt önkéntes szolgálat.

 

Thuronyi István 1921-ben Tőkésújfalun, a mai Szlovákia területén található településen, nemesi családban született. Fiatal korában sokoldalú művészi képzésben részesült, Glatz Oszkár festőművész a család barátja volt első tanító mestere.

 

A magyaróvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett diplomát, majd érdeklődése a Liszt Ferenc Zeneakadémiára vitte, ahol két évig zeneszerzést tanult. Ezt követően a II. világháború történelmi vihara, az egész családot külföldi emigrációba kényszerítette. A súlyos háborús megpróbáltatások után 1947-ben, Franciaországban telepedett le. Ökörhajcsárként kezdte, majd egy kis városban bőrfestőként helyezkedett el. Később hét éven keresztül sérült gyermekek szolgálatában állt, nevelőként tevékenykedett. 1955-ben feleségül vette Paule de Lescure-et aki kedves szeretetet sugárzó természetével, élete végéig hű társa és segítője volt. Franciaországban, Lourdes-ban telepedett le, majd a Sabloncaeux-i apátságban töltött kilenc év után ismét visszatért a Mária jelenések zarándok városába, ahol mind a mai napig tevékenyen dolgozik.

 

Tisztelt megnyitó közönség!

 

Thuronyi István az ötvenes évektől kezdve érett alkotóművészként festi meg a kiállításon látható korai kubista és a szürreális látásmódot képviselő műveit. A hatvanas évektől kezdve termékeny időszakát éli, évente több kiállításra elegendő képet készített. Ebben az évtizedben a festés mellett, számos pasztell, és vegyes technikával készült grafikát is találunk életművében. Gyakran a festői hátteret, a faktúrát nagyvonalú húzással, a rá jellemző határozott mozdulatokkal teremtette meg. Arra törekedett, hogy a kép látványa magával ragadja a nézőt, és őszintén feltárja belső gondolatvilágát. Zenei hasonlattal élve, polifónikus hangzású művészete a mind árnyaltabb lelki tartalom kifejezésében, a festői megjelenítés egyre tökéletesebb megfogalmazásában teljesedik ki.

 

Természetesen kiválóan ismeri a XX. század újító szellemű francia festőit, Georges Braque-t, Fernand Léger-t akiktől a kubista látásmódot, az analizáló képességet, és a lényegre törő egyszerűséget tanulta meg. Megragadja őt Georges Roualt expresszív látásmódja, Marc Chagall szürreális álomvilága, akinek képeiben a színek és formák kifejező erejét, a jelképek finom szimbolikáját csodálja meg. A magyar művészet kiemelkedő mestereit pedig ma is nagy együttérzéssel figyeli, és sokra becsüli.

 

Thuronyi István a felfedezés szellemében készíti festményeit, témavilága és látásmódja több mint fél évszázadon keresztül formálódott. Érdekli őt a táj és az ember kapcsolata, a tenger a csónak a kikötők világa, a madonna és a gyermek megjelenítése, a virágcsendéletek, az emberi kapcsolatok, az összetett szürreális ábrázolásmód, az allegória és a metafora. Nem idegen tőle a geometrikus absztrakt megközelítés sem.

 

Az akril festék sokoldalú lehetőségeinek alkalmazásával érte el a képek változatos megjelenítését, az érzéki anyaghasználatot a felület gazdag struktúráját.

 

A génjeiben hordozott alkotó képesség a merész kompozíciós megoldásokban, a fényszimbolika kidolgozásában, a meditatív kékes-zöld tónusokkal átszőtt képi világában érhető tetten.

 

A festés számára olyan ihletett lelki állapot, amely a képzelet szabad szárnyalásában, az érzelmek és gondolatok kifejezésével a festői eszközök /szín, tér, kompozíció,/ alkalmazásával születnek meg. Felfogása szerint minden valódi remekmű, a szellemi nyitottság állapotában isten kegyelemi ajándékaként értelmezhető. Várost ábrázoló képei olyan látomások, melyek spirális centrumában az eljövendő mennyei világ kapuját tárják elénk. Thuronyi István a rajzolás festés képességét isteni adományként fogadta el, de tehetségének kiteljesedéséhez szükség volt következetes szorgalmára, és kitartása.

 

A kifejezés érzelmi hevülete az általa megtapasztalt lelki ajándékok a művészet világa felé terelték érdeklődését. Ráérzett arra, hogy a képekben olyan erők működnek, melyek a néző lelkében visszhangra találva, emelkedett formában közvetítik a szépséget, jóságot, az igazságot és a szentséget.

 

Bodnár Zita miért hiszek című könyvsorozatban megjelent interjú kötetében így vall saját művészetéről. ?Semmi sem közelíti meg Isten lényegét, amely a mi emberi érzékeink számára is felfogható, mint a fény. Jézus saját magát is a világ világosságának nevezi. Fényjátékkal fejezhetjük ki és érzékeltethetjük a festészetben az élet a remény és az örökkévalóság misztériumát. Ahogy a zeneszerzésben a zenei összhangot keresem és szeretem, a festészetben éppúgy a harmóniára törekszem. A keresztény festő művészi alkotásaiban teljesíti be misszióját.?

 

Hölgyeim és Uraim!

Thuronyi István szellemi rokonait a kora reneszánsz festőiben vélem megtalálni. Fra Angelico a boldoggá avatott szerzetes festő Angyali üdvözletén Mária hódolattal fogadja, az alázattal meghajló aranyszárnyú égi küldöttet. Az egész jelenetet áthatja az érzelmi visszafogottság az emelkedettség az ünnepélyesség. Az üzenet valódi tartalmát egy fölülről beeső fénysugár szimbolizálja, amely világosságot gyújt Mária szívében, aki meghajlással és teljes alázattal fogadja el felülről kapott rendeletetését. Eszembe jut a magyar festőóriás Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája, aki szintén Franciaországban alkotta meg nagyméretű remekműveit, amelyekben lélektanilag és érzelmileg olyan megdöbbentő hitelességgel közvetíti számunkra a bibliai jeleneteket, hogy szemlélőként még a lélegzetünk is eláll. Festőművészként páratlan hitbeli bizonyságot tesz a világ előtt, amelyre valóban csak a legnagyobbak képesek.

 

Thuronyi István 1989-ben a Chemin Neuf /Sömenöv/ katolikus alapítású ökumenikus testvéri közösségnek kötelezi el magát, amelynek ma is aktív tagja. Művészete az elmúlt hat évtizedben kiteljesedett, létrehozta a mintegy 1600 db-ból álló életművét, megalkotta főműveit.

 

A teljesség igénye nélkül megemlítem, számos kiállítása volt Franciaország különböző városaiban, többek között Marseille-ben, Chartres-ban állított ki Párizsban három önálló bemutatója is volt. Németországban, Kölnben volt egyéni tárlata, Magyarországon az elmúlt 8 évben különböző helyszíneken 17 önálló kiállítást rendeztek műveiből. 2005-ben, a Pázmány Péter Katolikus egyetemen állították ki festményeit, majd ugyanabban az évben Esztergomban, a Keresztény Múzeumban mutatták be alkotásait. 2006-ban a Magyarok Házában Budapesten, 2008-ban Pápán a Református Kollégiumban, 2009-ben a Tihanyi Bencés Apátságban, és Budakeszin Szt. László Házban harmadik alkalommal a láthatjuk önálló kiállítását. Művei szerte a világban különböző múzeumokban, templomokban és magán gyűjteményekben láthatóak.

 

A Chemin Neuf közösség Magyarországon Bodrogolasziban kapott ingatlant, ahol 2008-ban létrehozták a Thuronyi Művészeti Alapítványt, amely a festői életmű további kezelését , megismertetését és értékesítését végzi. A kiállításokat és bemutatókat Hellner Péter és felesége szervezte meg, akik sokat tettek a művész magyarországi megismertetéséért.

 

Kedves Barátaim!

 

Thuronyi István a 93 éves Tizian-i életkorban élő festő kiállításának címe, a fény kapujában. Ezzel a címmel jelent meg tavaly egy szép kiállítású könyve magyar nyelven, amelyben reprodukált műveit, és művészetről vallott elmélkedéseit olvashatjuk. 2012-ben a Prohászka Ottokár Gimnáziumban közönség előtt nagy sikerrel mutatták be zenei tárgyú kompozícióit és festményeit. Élete és művészete, mint a nagyító üveg gyűjtőlencséje összesűrítette mindazt ami mások számára tanulságos, és építő lehet. Keresztény festőként, van jelen közöttünk, kérem fogadják szeretettel a kiállítását. Életével és művészetével, európai kitekintésével ma is a tágabb közösség szolgálatában áll. Isten hozta Pista bácsit, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy én nyithatom meg a kiállítását.

 

Az elmúlt évben Budakeszin megalakult a Keszi-Art egyesület, amely a városban és a környéken élő képző- és iparművészek baráti társasága. Több csoportos, és egyéni kiállítást szerveztünk városunkban, és szeretnénk kapcsolatainkat tovább bővíteni.

 

A Keszi-Art tagsága, Thuronyi István festőművészt életműve és munkássága alapján, tiszteletbeli tagjává választotta. Postán küldtük el számára az erről szóló emléklapot, azóta ez az első találkozásunk! Szeretettel gratulálok tiszteletbeli tagságához és a kiállításhoz, mindenek előtt jó egészséget, és sok sikert kívánok további pályafutásához!

 

Dévényi János 2013 július 2-án, Budakeszi Szt. László Ház

Megosztom a cikket