Tudnivalók az európai parlamenti választásról

Az Európai Parlament magyarországi tagjaira 2019. május 26-án, vasárnap 6-19 óra között lehet szavazni.

A választójogról

Választójoggal rendelkezik minden Ma­gyarország területén lakóhellyel ren­delkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagálla­mának magyarországi lakóhellyel ren­delkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választó­jogát Magyarországon kívánja gyako­rolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyaror­szágon, sem az Európai Unió más tag­államában nincsen lakcímük.

Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. Nem választható továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi la­kóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jog­szabálya, bírósági vagy hatósági dön­tése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Nem választhat és nem választható, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, akit a bíróság kizárt a választójog­ból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége hiányzik. Nem szavazhat az a magyar választó­polgár, aki az Európai Unió más tagál­lamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.

Szavazás másik szavazókörben

A választópolgár az ország bármely, szabadon választott településének ki­jelölt szavazókörében leadhatja szava­zatát, melyhez átjelentkezési kérelmet szükséges benyújtani. Átjelentkezéssel az szavazhat, aki a szavazás napján Ma­gyarország területén, de a magyarorszá­gi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Új szabályként an­nak lehetőségét is biztosítja az átjelent­kezés, hogy egy mozgásában gátolt vá­lasztópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon tartózkodik.

Külképviseleti szavazás

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyar­ország nagykövetségén vagy főkonzu­látusán szavazhat.

Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok alapján nincs lehetőség moz­góurna igénylésére.

Nemzetiségi, uniós regisztráció

Az Európai Parlament tagjainak válasz­tásán azok az uniós választópolgárok, akik nem az állampolgárságuk szerinti tagállamban élnek, szabadon dönthet­nek arról, hogy az állampolgárságuk vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják gyakorolni a választójogukat. Amennyiben Magyarországon a ma­gyar listára kívánnak szavazni, erre vo­natkozóan kérelmet szükséges benyúj­taniuk.

Az unió más tagállamában élő magyar állampolgár is kérheti névjegyzékbe vé­telét az EP-választásra a külföldi lakó­helye szerinti hatóságoktól.

Kérelmek benyújtásának módja, helye

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

  • személyesen, levélben (lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye szerint il­letékes Helyi Választási Irodánál)
  • a www.valasztás.hu hivatalos hon­lapon

Kérelmek benyújtásának határideje 

  • Személyes adatok kiadásának tiltása: 2019. május 10-én 16 óráig
  • Uniós regisztráció: 2019. május 10-én 16 óráig
  • Segítség a fogyatékkal élők szavazásához: 2019. május 10-én 16 óráig
  • Külképviseleti névjegyzékbe vétel: 2019. május 17-én 16 óráig
  • Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2019. május 22-én 16 óráig
  • Mozgóurna igénylése: a Helyi Választá­si Irodánál 2019. május 22-én 16 óráig, a Szavazatszámláló Bizottságnál 2019. május 26-án 12 óráig.

Kérdéseikkel kérem, forduljanak Válasz­tási Irodánkhoz (Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel: +3623 535 710/114).

Helyi Választási Iroda és a Helyi Európai Választási Iroda vezetője: dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Város Jegyzője

 

Budakeszi szavazóköreinek jegyzéke (szavazatszámláló bizottsági beosztások lakcím szerint ITT olvasható) 

001-es szavazókör:  Fő u. 133. (Budakeszi Bölcsőde)

002-es szavazókör: Erdő u. 83. (Szociális Központ)

003-as szavazókör: Erdő u. 83. (Szociális Központ) Kijelölt szavazókör – települési szintű lakóhellyel rendelkező, illetve átjelentkező választópolgárok részére

004-es szavazókör:Fő u. 133. (Budakeszi Bölcsőde)

005-ös szavazókör: Fő u. 268. (Szivárvány Óvoda)

006-os szavazókör: Fő u. 268. (Szivárvány Óvoda)

007-es szavazókör: Zichy P. u. 31. (Pitypang Sport Óvoda)

008-as szavazókör: Zichy P. u. 31. (Pitypang Sport Óvoda)

009-es szavazókör: Knáb J. u. 60. (általános iskola)

010-es szavazókör: Knáb J. u. 60. (általános iskola)

011-es szavazókör: Fő u. 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)

012-es szavazókör: Fő u. 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)

013-as szavazókör: Széchenyi u. 94. (Nagy S. J. Gimnázium)

014-es szavazókör: Fő u. 268. (Szivárvány Óvoda)

015-ös szavazókör: Fő u. 268. (Szivárvány Óvoda)

016-os szavazókör: Széchenyi u. 94. (Nagy S. J. Gimnázium)

További információ a www.valasztas.hu weboldalon olvasható.

 

 

Megosztom a cikket