Konfirmációi fogadalomtétel a református gyülekezetben

A budakeszi református gyülekezetben, a hagyományokhoz híven, pünkösdhétfőn került sor a konfirmációi fogadalomtételre. 11 fiatal és 6 felnőtt erősítette meg (latin szóval konfirmálta) az egész gyülekezet előtt Krisztushoz és a református egyházhoz, a gyülekezethez tartozását azzal, hogy fogadalmat tettek. Egy testvérünk pedig korábbi fogadalomtételét erősítette meg.

 

 

Az ünnepélyes fogadalomtételt vizsga előzte meg, ahol a konfirmandusok számot adtak bibliai, teológiai és a református egyház történetével, működésével kapcsolatos ismereteikről a lelkipásztor, a presbiterek, családtagjaik és a gyülekezet előtt.

 

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés Pál apostol Timóteusnak írt első levele 6. fejezet 11-12 verse alapján szólt:?Te pedig, Isten embere (?) törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.?


A konfirmációi fogadalmat az úrasztalánál mondták el, amely így hangzik: Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.


A presbitérium nevében Karasszon Mihály gondnok úr az egyháztagsággal járó szolgálatok lehetőségére és szépségére hívta föl a konfirmáltak figyelmét. A gyülekezeti ifjúság nevében Fehér Bence köszöntötte az immár teljes jogú, úrvacsorázó gyülekezeti tagjainkat.

 

A budakeszi református gyülekezetben 2014. pünkösdhétfőn konfirmált fiatalok: Csorba Lili, Górzás Réka, Hanson Sophi, Hegedűs Krisztina, Hubay Bálint, Kiss-Baranyi Gergő, Molnár Domonkos, Pataki István, Rózsahegyi Regina, Simák Károly, Szilágyi Kristóf.

Felnőttek: Bertók László, Dézsi Sándor, Hadabás Józsefné, Havasi Ede, Szakácsi Éva, Tessényi Edina

Korábban tett konfirmációi fogadalmát megerősítette: Süttő Zoltán.

 

Hálát adunk Istennek a fogadalmat tévők szüleiért, keresztszüleiért, családjáért, és a gyülekezetért, hogy segítették őket abban, hogy vallást tegyenek a Szentháromság Istenbe vetett hitükről. Adjon Isten erőt a konfirmáltaknak fogadalmuk megtartásához.

Marosi Zsuzsa

 

Svigruha Gyula és Csorba Nóra felvételei

Megosztom a cikket