Iskolás lesz a gyermeke? Feltétlenül olvassa el!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a leendő első osztályosok szüleit a Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-es tanévében induló osztályok irányultságáról, a heti óraszámokról. Amennyiben gyermeke iskolaérett óvodás, feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 

Tisztelt Szülők!


A gyerekek nagy része örömteli várakozással, természetes izgalommal lép az iskolába. Ez a minőségi változás komoly erőpróbát, belső fegyelmet, alkalmazkodási készséget vár el a gyerektől. Támaszkodnunk kell az iskolát megelőző nevelési eredményekre, az óvodában szerzett ismeretekre, a közösségi és társas kapcsolatok fejlettségére.

 

A szülő számára megválaszolandó kérdés, hogy kitől, mit tanuljon a gyermeke. Mit vár a szülő az iskolától?

 

Ezt a saját értékrendje szerint mindenkinek magának kell megválaszolnia.

 

Céljaink közösek lehetnek, a nevelés, oktatás tárgya azonos, maga a gyerek. Tehát tudásának gyarapítása, képességeinek kibontakozása érdekében a szülői elvárásoknak és a pedagógus céljainak közös nevezőre kell jutnia.

 

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

 

A Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-es tanévben a következő irányultságú osztályok indítását tervezi. (Az alábbiakban csak az irányultságok sajátosságait emeljük ki.)

 

 

 

Angol két tanítási nyelvű osztály (Simon Katalin)

 

A gyerekek minden tantárgyat két nyelven tanulnak, a magyar nyelv és irodalom kivételével. A tanórákon egyszerre két tanító van jelen, egy magyar anyanyelvű és egy angol anyanyelvű. A kommunikáció nyelve az órákon belül többször is változik. Továbbá heti öt órában történik az angol nyelv oktatása csoportbontásban. Hetenként kiscsoportos formában az angol anyanyelvű tanítók személyre szabott felzárkóztatást, tehetséggondozást végeznek délután, egyszerre 1-3 gyerekkel, ezen kívül különböző délutáni programokat szerveznek a tanulók részére. Tehát a gyerekeknek alkalmanként délutáni elfoglaltságuk is van.

 

Az osztály speciális feltételekkel indul, bővebb tájékoztatást a Szőlőtő Alapítványtól kaphatnak.

 

Az osztály heti óraszáma: 26,5 óra

 

Általános tantervű osztály kiemelt művészeti tartalommal (Kemény Blanka, Havasi Gabriella)

 

A művészeti irányultságú osztályokban folyó nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony gyerekek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. Az osztályban a mindennapos testnevelés terhére heti egy néptánc órát és heti egy drámaórát is tartunk.

 

Az osztály heti óraszáma: 25 óra

 

 

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály (Karskó Ilona)

 

Iskolánkban ez az oktatási forma már nagy hagyományokra tekint vissza. Ennek az osztálynak heti egy órában német hon- és népismeret órát, valamint a mindennapos testnevelés terhére heti egy nemzetiségi néptánc órát tartunk, illetve hetente 4,5 német órájuk lesz a gyerekeknek.

 

Az osztály heti óraszáma: 28 óra

 

 

Bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály (Lovas Ibolya)

 

A heti órakeret legalább 35%-át teszi ki a német nyelv és irodalom (heti 5 óra) és a kisebbségi nyelven tanított órák aránya (minimum 3 tantárgy). A gyerekek a mindennapos testnevelés terhére német néptáncot tanulnak, valamint további egy órában német népismeretet. A kétnyelvű órákon a kommunikáció nyelve az órákon belül többször is változik.

 

Az osztály heti óraszáma: 27 óra

 

Minden család részéről felelősségteljes döntés a tanköteles gyerekek beiskolázása. Fontos, hogy a gyerekek személyiségének, fejlettségének és érdeklődésének megfelelő osztályt, tanítót találjanak. Szeretnénk, ha minden tanuló olyan tudással rendelkezne, amely biztos alapot nyújt a további tanulmányokhoz.

 


Czifra Zsuzsanna

igazgató, SZIA

Megosztom a cikket