Átadták a Budakeszi Oktatásügyért díjakat

Ünnepi külsőségek közt került sor idén is a pedagógusnaphoz kötődő Budakeszi Oktatásügyért díjak átadására. A 2015. év díjazottjai Csákiné Pócsik Dóra, a Széchenyi István Általános Iskola és Baumgartner Szilvia, a Nagy Sándor József Gimnázium pedagógusa.

 

– A pedagógushivatás külön figyelmet, megkülönböztetett törődést érdemel, egy egész élet alázattal végzett és áldozatos munkájának méltó elismerését és köszönetét – kezdte köszöntő beszédét dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere. – Az ünnep sohasem a hétköznapok helyettesítésére szolgál. Az ünnep – és különösen egy szakma, egy hivatás ünnepe – azért van, hogy helyet adjon és alkalmat kínáljon az elismerésnek, a megbecsülésnek, a köszönetnek – tette hozzá.

 

Mint a városvezető rámutatott: nem akkor hibázik az ember és egy közösség, amikor fontosnak tart egy ilyen napot megünnepelni, hanem akkor, amikor elmulasztja azt. Elszalasztja ugyanis annak a lehetőségét, hogy köszönetet mondjon valakiknek, akiknek egyébként köszönet járna. Elszalasztja annak a lehetőségét, hogy tiszteletet tanúsítson valami iránt, ami tiszteletre méltó: a csendben, nem hivalkodó módon másokért végzett lelkiismeretes munka.

 

– Mi is, akik a saját gyermekeink jövőjéért és boldogulásáért, a felnövekvő nemzedékekért felelősséget érzünk, tudjuk, hogy a tekintély és a belőle fakadó tisztelet valójában az egész közösséget, az egész társadalmat átszövő összetartó erő. Nélküle nem működik a család, e nélkül nincs iskola, de még tanulás sem – folytatta a polgármester asszony. Mint hozzáfűzte: tisztelet nélkül, az előttünk járók rangjának, tetteik nagyságának elismerése nélkül képtelenség áthagyományozni mindazt a tudást, ismeretanyagot, értéket, melyet mi is örökül kaptunk.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia szerint a XXI. század szellemisége nagy nehézséget gördít a szülők és a pedagógusok elé. A tartósnak hitt, örök értékek meginognak társadalmunkban, úgy, mint a becsület, a tisztelet, az erkölcs és a jó szándék. Vissza kell tehát térnünk azokhoz az értékékhez, melyeket a jelenkor társadalma háttérbe szorított. Újra fel kell fedeznünk az embert minden értékével együtt.

 

A polgármester rámutatott: ezért fontos a közös ünneplés, ezért kell ilyenkor a legkiemelkedőbb munkát végző pedagógusoknak a közösség nevében történő rangos elismerése. Mert a tekintélynek és a belőle fakadó tiszteletnek helyet kell adni.

 

Idén két olyan kiváló, aktív pedagógus vehette át a Budakeszi Oktatásügyért díjat, akik igazi értékeket képviselő pedagógusok, akik nemcsak a tananyagot adják át a gyermekeknek, hanem az emberi erényeket is. 2015. díjazottjai Csákiné Pócsik Dóra, a Széchenyi István Általános Iskola és Baumgartner Szilvia, a Nagy Sándor József Gimnázium pedagógusa. A gyermekek előrehaladásáért felelősséget érző, magas szakmai tudással rendelkező tanítók, akik lelkesedéssel, szeretettel és alázattal tanítják a rájuk bízott gyerekeket, életüket hivatásuknak és tanítványaiknak szentelve.

 

Csákiné Pócsik Dóra, 1979-ben végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Pályafutását egy III. kerületi általános iskolában kezdte, 1989-től a Széchenyi István Általános Iskola pedagógusa. Az alsó tagozaton a német nemzetiségi, valamint az általános tanterv szerint haladó osztályok vezetését végzi.

Különleges tanáregyéniség. Szakmaisága magas színvonalú, emberi magatartása, nevelési módszerei példaként állíthatók a pedagógus társadalom elé. Pontos, alapos és alázatos magatartással, elkötelezett, önfeláldozó munkával oktatja a gyermekeket. Igazi közösséget teremt, ahol a szeretet és egymás tisztelete alapnorma.  Tanítványai rendszeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken, különböző megmérettetéseken, ahol kiváló teljesítményt nyújtanak.

 

Igazi tanítói hivatás, a munkája és a gyermekek iránti alázat jellemezi, hamisíthatatlan értéket teremtett az iskolában kollégái és a diákok körében egyaránt.

Igazi vezető. A pontosság, értékközpontúság, egymás megbecsülése, a megalapozott tudás legteljesebb átadása és a szolidaritás jellemzi tevékenységét.

Rendszeresen, iskolaidőn kívül segíti a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokat a felzárkóztatásban és számos tehetséges diáknak mentora. A keze alól kikerülő tanulók tudnak helyesen írni, logikusan gondolkodni, önállóan tanulni, fogalmazni és beszélni, magas szintű tudással, feladat- és kötelességtudattal rendelkeznek. Képesek legyőzni önmagukat, megtanulják, hogy a munka nem teher, hanem örömforrás, és az igazi teljesítmény nem a szorongás, hanem a büszkeség forrása.

 

Baumgartner Szilvia 1980-ban végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán.

Pályafutását a Budakeszi Általános Iskolában kezdte, ahol orosz nyelvet tanított a gyermekeknek. 1984-től mind a mai napig a Nagy Sándor József Gimnázium angoltanára. Nagyon magas színvonalon végzett munkája mellett számos feladatot lát el: ő a nyelvi munkaközösség vezetője, az évenként megtartott öregdiák találkozók főszervezője. 1988 és 2014 között hét osztálynak volt az osztályfőnöke. Az iskola több mint 20 éves testvériskolai kapcsolatát ápolja a nagyváradi Ady Endre Líceummal, minden tavaszi szünetben tanulmányi kirándulásokat szervez angol nyelvterületekre.

 

Az országban az elsők között pályázott és nyert a Comenius és a Határtalanul programok keretében. Sikeresen benyújtott pályázataival több millió forintot nyert az iskolának, mely lehetővé tette, hogy az évek folyamán több száz diák utazhatta be Európa országait, és gyakorolhatta eredeti környezetében az angol nyelvet. A gyermekek előrehaladásáért felelősséget érző, magas szakmai tudással rendelkező, példaként állítható pedagógus még a nyári szünidő ideje alatt is tanfolyamokat szervez diákjainak, hogy minél teljesebben sajátíthassák el az angol nyelvet, felkészítve őket a nyelvvizsgára, melyet rendszerint nagyon magas aránnyal meg is szereznek a tanulók. A nyári szünetben utazásokat is szervez diákjainak és pedagógus kollégáinak Európa országaiba.

 

Igen művelt, kiváló szakmai tudással, lelkesedéssel és szeretettel tanítja a rá bízott gyerekeket, támogatja a hátrányos helyzetű tanulókat, többüknek mentorálását is vállalta. Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét és értékrendjét alapozta meg kitűnő munkájával, melyet bizonyít a számtalan közép- és felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány, valamint azok a díjak, melyeket a gyermekek a különböző tanulmányi nyelvi versenyeken nyertek, öregbítve ezzel az iskola hírnevét is.

 

A ceremóniát a Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak műsora tette emlékezetessé. A felkészítő pedagógus Battáné Balogh Ildikó volt.

 

bgy

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket