A 2014-es helyi választásokról

Budakeszi város területén a 2014. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján, a helyi választási iroda vezetője határozta meg. Részletek itt.

 

 

 • 001 szavazókör: Széchenyi István Ált. Isk. Napraforgó tagozat Petőfi Sándor utca 47.
 • 002 szavazókör: Szociális Központ (INO)                Erdő utca 83.
 • 003 szavazókör: Szociális Központ (INO)                Erdő utca 83.
 • 004 szavazókör: Polgármesteri Hivatal                     Fő utca 179.
 • 005 szavazókör: Szivárvány Óvoda                          Fő utca 268.
 • 006 szavazókör: Szivárvány Óvoda                          Fő utca 268.
 • 007 szavazókör: Pitypang Óvoda                              Ifjúság útja 2.
 • 008 szavazókör: Pitypang Óvoda                              Zichy Péter utca 31.
 • 009 szavazókör: Széchenyi István Általános Iskola  Knáb J. utca 60.
 • 010 szavazókör: Széchenyi István Általános Iskola  Knáb J. utca 60.
 • 011szavazókör: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda       Fő utca72.
 • 012 szavazókör: Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda      Fő utca72.
 • 013 szavazókör: Nagysándor József Gimnázium      Széchenyi utca 94.
 • 014 szavazókör: Szivárvány Óvoda                          Fő utca 268.
 • 015 szavazókör: Szivárvány Óvoda                          Fő utca 268.
 • 016 szavazókör: Nagysándor József Gimnázium      Széchenyi utca 94.

 

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

 

A Ve. 78. §- a alapján, azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Budakeszi Város megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 003. szavazókörben (Szociális Központ, 2092 Budakeszi, Erdő u. 83.) szavazhatnak.

 

Elrendelem a határozat Budakeszi Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapján (www.budakeszi.hu), valamint a hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

 

Döntésem ellen a határozat közzétételétől számított 15 napon belül nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2092 Budakeszi, Fő u. 179). A fellebbezés illetékmentes.

 

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A határidőt naptári napokban kell számítani.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz – a központi névjegyzékben szereplő- választópolgár jusson.

 

A Ve. 78. § – a alapján a több szavazókörrel rendelkező településeken a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. (003. szavazókör)

 

A Ve. 80. § – a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

 

A Ve. 165. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint a szavazóhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítva a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését. A Ve. 165. § (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely ? részben vagy egészben – jelölt vagy jelölő szervezet használatában van.

A Ve. 166. §-a szerint minden településen, minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell. (002, 003, 004 szavazókör)

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el 3 napon belül.

 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)- (3) bekezdése vonatkozik.

 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Budakeszi, 2013. július 31.

 

 

dr. Remete Sándor

megbízott jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

Melléklet: Körzetleíró lista

Megosztom a cikket