SAJTÓKÖZLEMÉNY

A 444.hu internetes felületen „Szél Bernadett pert indít a budakeszi önkormányzat ellen a helyi politikusok vagyonnyilatkozataiért” című cikk jelent meg 2019. október 10-én, ennek kapcsán az alábbi sajtóközleményt adom ki:

A jegyző és az általa vezetett hivatal pártatlanul, a jogszabályok betartásával és betartatásával, az egyenlőség elvét szem előtt tartva jár el minden esetben, így a polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatok megismerésére vonatkozó kérelmek esetében is, tekintet nélkül arra, hogy kinek a vagyonnyilatkozatáról van szó, illetve ki a kérelmező.

Előzmények: Az Info tv. 26.§ (2) bekezdésének 2013. június 21. napjától hatályos módosítása a közérdekből nyilvános személyes adatok körében a célhoz kötött adatkezelés elvét és ennek alkalmazását vezette be. A törvény indokolása alapján a közérdekből nyilvános személyes adatok tekintetében megismerésükre ugyan a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, de ezen adatok személyes adat jellege a nyilvánosság ellenére megmarad.

Az adatvédelem legfontosabb garanciáját, a célhoz kötött adatkezelés elvének követelményét be kell tartani. A törvény a nyilvánosságnak az eredeti jogalkotói szándékkal nyilvánvalóan ellentétes felhasználását, például személyes adatokat is tartalmazó adatbázisok nyilvánosságra hozatalát kívánja törvényi keretek közé szorítani ezzel a módosítással. Fenti jogszabályi rendelkezés alapján közérdekből nyilvános személyes adat csak és kizárólag célhoz kötötten terjeszthető, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében. Kértem, hogy kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy milyen jogos cél vagy kötelezettség teljesítése érdekében van szüksége a vagyonnyilatkozat adataira.

Tájékoztattam továbbá arról is, hogy amennyiben az adatkérés célja pontosításra kerül és az megfelel a hivatkozott jogszabályi feltételeknek, úgy a vagyonnyilatkozat tartalma, mint közérdekből nyilvános adat megismerhetővé válik. Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatalra kizárólag a személyes betekintés lehetőségét tudjuk biztosítani, mivel a vagyonnyilatkozatok bontását – a betekintés céljának igazolása mellett – az arra hatáskörrel rendelkező önkormányzati bizottság teheti meg. Ezen időpontig a vagyonnyilatkozatokat elzártan kezeljük: a nyilvánosság fogalma a bárki által történő megismerhetőséget, nem pedig a közzétételi kötelezettséget takarja, összhangban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (3)-(4) bekezdéseivel.

A bizottság elnöke, a bizottság döntése alapján, az általa meghatározott időpontra biztosítja a betekintés lehetőségét, a hozzá érkezett kérelem benyújtását követően, amennyiben a kérelem a fentebb írt jogszabályhely rendelkezéseinek megfelelő. Udvariasan tájékoztattam továbbá a kérelmezőt, hogy az Infotv. 31. §-a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, annak közlésétől számított 30 napon belül a 31. § (3) bekezdés szerinti illetékes bírósághoz fordulhat. Válasz a fenti tájékoztatásomra a mai napig nem érkezett!

Budakeszi, 2019. október 10.
Dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Megosztom a cikket