Pályázat az EFMK bontásához

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki írásos és rajzi dokumentáció elkészítésér.

 

 

A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja

Név: Budakeszi Város Önkormányzata

Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon: 06-23/535-710

E-mail: pm.titkar@budakeszi.hu

Honlap: varoshaza.budakeszi.hu

A pályázati eljárás tárgya

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó, az építésügyi és

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletében foglaltaknak megfelelő

építészeti-műszaki dokumentáció és rajzi felmérési dokumentáció elkészítése, valamint a

bontási engedélyezési eljárás lefolytatása.

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések

felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a merenyi.tamas@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy keressék személyesen Merényi

Tamást a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújthatók

 • személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

ügyfélszolgálatán,

 • vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre)

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. január 15. 12:00 óra

A pályázati felhívás visszavonása

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az

ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok

összehasonlíthatósága érdekében ? határidő kitűzésével ? a pályázótól felvilágosítást kér vagy

a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó adatait.

A megadott ajánlati árat nettó + ÁFA összegben.

Az ajánlati árat az alábbi bontásban is kérjük megadni:

– a teljes körű építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének költsége

– bontási engedélyezési eljárás lefolytatásának költsége.

Igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól,

valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek

elfogadásáról.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: ?Pályázat a Budakeszi,

Fő u 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó

építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésére.?

A pályázatokat egy példányban, az eredeti dokumentumokkal ellátva kell benyújtani.

A pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható vagy

módosítható.

A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya,

továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb

kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A pályázatok beérkezése és bontása

A pályázatok felbontásának helye: Budakeszi Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi, Fő utca 179. ? házasságkötő terem

A pályázatok felbontásának időpontja: 2016. január 18. 10:00 óra

 • A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel

pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét.

 • A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve

meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen.

 • A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes

bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

 • A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét

(lakóhelyét).

 • A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.

A pályázatok értékelése

A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékeli.

Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt,

hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati

eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

3

Érvénytelen a pályázat, ha

 • a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított

határidő után nyújtották be,

 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási

rendben foglaltaknak,

 • olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van,

továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses

kötelezettségeit nem teljesítette.

 • a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi

résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás

érvénytelenítése mellett döntött.

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel ? azaz mind formai, mind pedig tartalmi

követelményeit tekintve ? a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását.

Ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb megadott ajánlati ár.

Az értékelő a pályázatokat a soron következő ülésén elbírálja.

 

A pályázati eljárás eredménye

A Képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
 • a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy

a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve

elvárásának,

 • a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást

eredménytelennek nyilvánítsa.

Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről.

 

Az eredményhirdetés helye, határideje, módja

Eredményhirdetés módja:

A pályázókat telefonos és postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A Képviselőtestületi döntés várható időpontja: 2016. január 28.

Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a

szerződéskötéstől, a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron

következő pályázóval is köthető szerződés.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket