Közmeghallgatás ? 2013. november 20.

Nagy érdeklődés mellett tartott közmeghallgatást Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete, ahol a város vezetői évértékelő beszámolót tartottak, a lakosság pedig kérdéseket tehetett fel.

 

Az alábbiakban témakörönként végig követhetjük a legfontosabb kérdésköröket.

Költségvetés

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony elmondta, hogy már a tavalyi, 2012. évet is egy kiegyensúlyozott, hiány nélküli költségvetés jellemezte. A gazdálkodás folyamatai, tendenciái a terveink szerint alakultak.

Szüksége is volt a városnak erre a stabil helyzetre, mert 2013-ban a korábbi évekhez képest teljesen új feltételekhez kellett alkalmazkodnunk: az önkormányzatok finanszírozása is jelentősen megváltozott, hiszen a normatív helyett feladatfinanszírozásra tértünk át. Elvonták a befizetésre kerülő gépjárműadó 60%-át, amely meghaladja a 60 millió Ft-ot; az iparűzési adó 25%-át, amely 96 millió Ft. Hosszú évek óta visszaosztásra került az önkormányzatokhoz az államhoz befolyt személyi jövedelemadó 8%-a, amely több mint 300 millió Ft-ot jelentett évente. 2013. évtől ez is megszűnt.

Az idei év egyik legjelentősebb eseménye volt, hogy az állam átvállalta az önkormányzatok hitelállományának egy részét. Ez Budakeszi esetében a hitelállomány 60 %-át, 363 millió Ft-ot jelent. A kormány ősszel meghozott döntése szerint 2014. február 28-áig átvállalja a hitelállomány fennmaradó részét is. Budakeszi esetében ez további 237 millió Ft-ot jelent.

A 2013. évben szintén hiány nélküli költségvetést terveztünk. Budakeszi idén 1,7 milliárd Ft-ból gazdálkodik. Ebben az évben már nem volt szükség folyószámlahitel-felvételére, és a beruházások, fejlesztések is teljes egészében önkormányzati forrásból, hitel nélkül valósultak meg, ezzel elkerülhető volt a hitelállomány további növelése.

Ejtsünk most néhány szót a bevételeinkről! Az Önkormányzat bevételei az adókból (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 854 millió Ft.

Kiadásaink: segélyekre 35 millió Ft-ot, közvilágításra 33 millió Ft-ot, közétkeztetésre 136 millió Ft-ot, továbbá közbiztonsági kiadásokra 12 millió Ft-ot.

Oktatás

Törvényi változás okán 2013. január 1-jétől a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, és a Czövek Erna Zeneiskola állami fenntartásba került, működtetésük maradt az önkormányzatnál.

Az állam finanszírozza (a Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Központon keresztül) a pedagógusok, a szakmai munkát segítők bérét, illetve a szakmai, dologi kiadásokat.

Az önkormányzat finanszírozza a működtetéssel járó költségeket.

Mindez pozitív hatást gyakorolt a költségvetésünkre, hiszen az önkormányzat hozzájárulása a működéshez jelentősen csökkent: a Nagy Sándor József Gimnázium esetében ez 25 millió (50%), a Széchenyi István Általános Iskola esetén ez 50 millió (35%), illetve a Czövek Erna Zeneiskolánál 3 millió (90%) forint.

Ugyanakkor az önkormányzati oktatási intézményeknél az állami támogatás 30%-ról 70%-ra nőtt. Konkrétan: a Szivárvány és Pitypang Sport Óvoda esetében a megtakarítás mértéke 89 millió forint.

Idén újból bevezették az állami támogatást a művelődési központ és könyvtár esetében. A működés több mint 50%-át (16,4 millió) finanszírozza az állam.

2013. november 27-én nyílik meg a HÍD Családsegítő földszintjén a nevelési tanácsadó, így immár helyben elérhető a gyermekek fejlődését szolgáló segítségnyújtás. A szakszolgálat kialakítása 1,15 millió Ft-ba került, melyet az önkormányzat finanszírozott.

Elmondható. hogy – ha az előző ciklusban megvalósult Tölgyfa?Fenyő utcák megépítését is beleszámítjuk ? mintegy 3,3 milliárd forint értékben nyertünk uniós pályázatot, melyhez közel 700 millió forint önrésszel járultunk hozzá.

 

Közbiztonság

2013. évben 12 millió Ft-ot költöttünk erre a célra. Szoros kapcsolatot ápolunk a Budaörsi Rendőrkapitánysággal, a Budakeszi Rendőrőrssel, a Budakeszi Polgárőrséggel, valamint a Budakeszi Védelmi Centrummal.

Térfigyelő kameráinak számát 2013-ban az önkormányzat 4 db-bal növelte (repülőtér, a Meggyes utcai, a Márity László utcai, valamint a közeljövőben beüzemelésre kerülő Kert utcai webkamerák), így összesen már 22 kamera működik településünkön.

Új járőrautó állt szolgálatba a térségben, amely Budakeszin is teljesít szolgálatot. A 3,5 millió Ft értékű új Dacia Duster terepjáró a kilenc önkormányzat alkotta közbiztonsági bizottság szervezésében, térségi lakossági összefogással került beszerzésre.

 

Városfejlesztés

Az elmúlt 2 évben több pályázat valósult meg: egyebek mellett megépült az új Városháza, megújult a Fő téri park, a Pitypang Sport Óvodában bővítés és felújítás történt, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Napközi Otthon is felújításra és bővítésre került. Összesen: 915 millió Ft értékű fejlesztés történt, ebből 638 millió Ft a pályázaton elnyert uniós támogatás.

Idén megvalósult pályázatunk a négy évszakos korcsolyapálya, itt az uniós támogatás: 2,6 millió Ft, az önrész: 10%.

Folyamatban lévő pályázatok:

Az ?Értékes vagy!?  ifjúsági bűnmegelőzési pályázat – uniós támogatása: 32 millió Ft.

A ?Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt? beruházási összköltsége 2,6 milliárd Ft. Itt az eredményes tárgyalásainknak köszönhetően az önerő mértékét közel 30%-ról 7%-ra, mintegy fél milliárd forinttal csökkentettük!

Idén elkezdődött az új bölcsőde építése. A teljes költségvetése 265 millió Ft, a támogatás mértéke: 149 millió Ft, az önrész: 116 millió Ft. A befejezés: várhatóan 2014. júniusban lesz.

A szervezetfejlesztésre beadott pályázatot megnyertük, ami 22 millió Ft uniós támogatást jelent, az önrész 0 Ft.

Vannak folyamatban lévő, elbírálásra váró pályázataink is (megújuló energia pályázat, a sportpálya felújítása, illetve a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére beadott pályázat).

Településünkön a városüzemeltetési feladatokat a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. végzi. Kétségtelen, a leglátványosabb terület az aszfaltos utak kátyúzása (1000 m? kijavítása) volt.

Mart aszfaltos utcákat is kátyúztak, javítottunk, mint pl. a Nagy Sándor József utca, Kert utca, Gábor Áron utca, a Vadász utca, a Tavasz utca, a Székely utca, valamint az Őr utca.

Szólnunk kell még a járdaépítésekről, ami pl. a Fő utca páratlan oldalának hosszú, Dózsa György térhez közeli szakaszán valósult meg.

Városfejlesztési terveinkben (130 millió forint) főleg aszfaltozási munkák szerepelnek, valamint a közvilágítás hálózatfejlesztése.

Közlekedés

Két fontos dolgot emelnék ki: egyik legfontosabb feladatunk volt a 22-es járatcsalád fejlesztése, a másik pedig a városunkban jelentkező forgalmi problémák orvoslása. Mindkét területen jelentős előrelépések történtek, a részleteket Ohr Alajos közlekedési tanácsnok úr ismerteti.

 

Társadalmi, kulturális élet

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a mintegy 50 civil szervezet támogatását, amelyek 2,5 millió forintos támogatásban részesültek. Megalakult a Kulturális Tanácsadó Testület Hámori József professzor úr vezetésével, a Budakeszi Idősügyi Tanács Farkas László elnökletével, valamint a Budakeszi Civil Kerekasztal, amelynek a munkájában 16 budakeszi civil szervezet vesz részt.

További terveink között szerepel egy ifjúsági klub megalakítása, amely a művelődési házban kap majd helyet.

A Budakeszi Német Önkormányzat veszi át a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház működtetését.

Térségi kapcsolatok

A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30-ával megszűnt. Törvényi szabályozás alapján új társulás alakult, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Tagjai (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök) közösen működtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. Terveink között szerepel a közterület-felügyelet központosítása is.

A polgármester asszony beszámolóját követően bemutatta a hivatal jegyzőjét, dr. Remete Sándor urat, aki e fórum keretében mutatkozott be személyesen Budakeszi lakosságának. A jegyző beszámolt az idei változásokról. Budakeszi járásközpont lett, itt működik a Járási Hivatal. Létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, illetve 12 település építéshatósági feladatait is Budakeszi látja el. ?Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy 150 millió Ft-tal kevesebb a költségvetési kiadás, valamint tízzel kevesebb alkalmazottal dolgozunk.? Legfőbb célkitűzésünk: az önkormányzati dolgozók folyamatos továbbképzése, az ügyfélbarát ügyintézés.

 

Czifra Zsuzsanna, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője beszédében elmondta: jelentős változások történtek idén a köznevelésben, a közoktatásban. Megalakult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), Budakeszi – mint járásközpont – tankerületi központ is lett. Közismert, hogy három közoktatási intézmény került át a KLIK kezelésébe, míg az üzemeltetés továbbra is önkormányzati feladat. Fontos, hogy az önkormányzat, az iskolák és a KLIK között jó munkakapcsolat legyen. Elmondható, hogy településünkön kiváló a kapcsolat a három intézmény között. Köszönet illeti az intézményvezetőket a kiváló együttműködésért. A KLIK-hez tartozik a szakszolgálati feladatok ellátása is. Még november folyamán adják át a nevelési tanácsadót a HÍD Családsegítő Központ épületében.

Az általános iskola problémái közül kiemelte a régi ?Forfa? épület kiváltását, ahol jelenleg 12 osztály tanul, és itt található az ebédlő is. A másik kérdés az előzővel összefügg: a zeneiskola önálló épületben való elhelyezése. (Jelenleg ugyanis 5 osztályt helyeztek itt el.) Készítettek egy szakmai alátámasztó dokumentumot, amelyet elküldtek Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszternek. Ebben megindokolják az új iskola építésének szükségességét, amelyet a demográfiai adatok is igazolnak (idén 7 első osztály indult). A források megszerzése óriási probléma, hiszen az iskola bővítése 18 tanteremmel kb. 1,8 Mrd forintot venne igénybe. ?Keressük a pályázati lehetőségeket, az önkormányzati forrásokat? ? fejezte be az igazgatónő.

 

Ohr Alajos, közlekedési és városüzemeltetési tanácsnok a polgármester asszony kérésének megfelelően a két legfontosabb közlekedéssel kapcsolatos kérdésről beszélt: ?Rengeteg felvetés érkezik a lakosság részéről Budakeszi forgalomtechnikai problémáival kapcsolatosan (egyirányúsítás, jelzőtáblák, parkolás, stb.). Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy megrendel egy átfogó forgalomtechnikai felülvizsgálatot, melyet a Tandem Kft. végez?. Munkájuk során felmérik a jelenlegi helyzetet, megvizsgálják a lakók és a képviselők észrevételeit, felvetéseit, majd mindezek lehetőség szerinti figyelembe vételével elkészítik saját tervezetüket, amelyet az önkormányzat fogad majd el egy – januárban, e tárgykörben tartandó – lakossági fórumot követően. A megbízás része egy rendelet-tervezet elkészítése, valamint a teendők fontossági sorrendbe állítása és beárazása is, hogy az önkormányzat tervezni tudja annak végrehajtását. A tanácsnok elmondta, hogy addig is várják a lakók forgalmi problémákkal összefüggő kérdéseit, észrevételeit, javaslatait, melyeket a polgármesteri hivatalba kér eljuttatni.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatban egyértelmű javulásról számolt be. 2012. december 10-től a 22-es autóbuszok meghosszabbított útvonalon a Tesco ? Parkcenterig közlekednek 30 percenként. A járat menetrendje tavasszal kibővült öt kora reggeli és két késő esti járatpárral. Új betétjáratként 22A jelzéssel közlekednek a buszok a Dózsa György térig (a régi vonalszakaszon).

Februártól kibővült a 222-es busz üzemideje is: immár hétvégén és csúcsidőn kívül, valamint a kora reggeli és késő esti időszakban is közlekednek a járatok. A halottak napja környékén járatsűrítés mellett ideiglenes megálló létesült a temetőnél. Új, állandó megállópárt terveznek a MOL-kút és a ravatalozó között. Budakeszin belül a vonaljegyet átszállójegyként használhatjuk a 22-es és 222-es járatok között.

A 922-es éjszakai járat szolgáltatási területe is bővült a 222-es járat vonalára történő betérővel.

Jelentős minőségi javulást eredményezett a vadonatúj, alacsonypadlós, légkondicionált Mercedes buszok szolgálatba állása a 22-es járatcsalád vonalain.

November 16-tól a sofőrnél is lehet jegyet venni, igaz, 100 Ft-tal drágábban.

A környéki járatokkal kapcsolatban kifejtette, pont került a szolgáltatóváltásról szóló vita végére: 2022-ig közlekedésszervezőként a BKK üzemelteti az agglomerációs járatokat, így a 22-es járatcsaládot is. A Volánbusz alvállalkozóként vehet részt a szolgáltatásban, amennyiben megnyeri az erre kiírt tendert. Ami biztos: júliusig vadonatúj buszokból álló flotta szállítja az utasokat a teljes 22-es járatcsaládon!

Szintén a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javulását eredményezte a Budaörs és Törökbálint felé közlekedő 758-as és 779-es Volánbusz járatok betérése a Szőlőskert utcába és a Tesco – Parkcenter gazdasági-kereskedelmi területre.

 

 

Kovács Lajos Attila, a BVV Kft. ügyvezetője a városüzemeltetés kérdéseivel foglalkozott. Legfontosabb feladatuk az utak karbantartása, kátyúzása, tisztítása. Jó lenne gépesíteni az utak tisztítását. Természetesen, ez elég sok pénzbe kerül, és nem biztos, hogy egy Budakeszi nagyságú településen gazdaságosan ki lehetne használni a gépeket.

Közeledvén a tél, elmondta: hatékonyabb anyagokat fognak használni a síkosság mentesítésre, így kevesebb anyagot kell kihordaniuk, és tavasszal kevesebbet kell összetakarítaniuk.

Folyamatban van a Dózsa György téri piac felújításának, javításának a tervezése is. Télen fel fogják újítani az árusító padokat.

 

Czentár Ottó, a Depónia Kft. szolgáltatási osztályvezetője megemlítette: a szemétszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A meghirdetett rendnek megfelelően kitett hulladékokat elszállítják.

 

Somlóvári Józsefné, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnöke elsősorban a közbiztonságról beszélt.

Ez a kérdés mindannyiunk szívügye, hiszen mindennapi életünk minden helyzetében, minden órájában szükségünk van rá, és ha baj van, az azonnali intézkedésre. Óriási előrelépés az önkormányzat részéről a közel 3 éve működő 24 órás Városi Ügyelet. Elérhetőségét nem elég elégszer hangsúlyozni: mobil: 06/20 626-2092. Azonnal segítséget nyújtanak, intézkednek. Forró dróton vannak, a rendőrséggel, a mentőkkel, a tűzoltókkal, a katasztrófavédelemmel, a víz- gáz- és csatornaszolgáltatókkal a hibaelhárítással érdekében, stb. Nagyon jól működő és szoros a kapcsolat a helyi rendőrőrssel és a  polgárőrséggel. ?A közterület-felügyelet hatósági feladatot lát el,  sok esetben büntetni kényszerül azokat a polgárokat, akik a KRESZ szabályait, valamint a helyi rendelet szabályait megszegik. Ez nem népszerű intézkedés, de sajnos szükséges, a mostani lakossági fórumon felvetődött panaszok, észrevételek is ezt igazolják. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartása közös ügyünk!? ? fejezte be beszédét az elnök asszony.

 

Balczó Kornélia/Szabó Tibor Mihály

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket