Hirdetmény a 2024/2025 évre szóló óvodai, bölcsődei beiratkozásról

Az óvodai jogviszony létesítése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

Felmentés óvodai foglalkozáson való részvétel alól

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be:

Pest Vármegyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala Hatósági Osztály (2092 Budakeszi, Fő utca 179.)

 

Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.

{a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2)}

Ajánlott link: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda és a Budakeszi Bölcsőde, valamint a Mosolyvár Bölcsőde fenntartója a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai, valamint bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS  

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. május 6-án (hétfő) 8:00 – 16:00 óráig,

2024. május 7-én (kedd)   8:00 – 16:00 óráig,

2024. május 8-án (szerda) 8:00 – 12:00 óráig.

 

 

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

 • személyesen
 • vagy online az adott intézmény honlapján feltüntetett elérhetőségen

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Budakeszi Szivárvány Óvoda: https://szivarvany.budakeszi.hu/

Pitypang Sport Óvoda: https://www.pitypangsportovoda.hu/ 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE:

 

Pitypang Sport Óvoda                2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31.   Telefon: 06-23-451-505

Budakeszi Szivárvány Óvoda    2092 Budakeszi, Fő utca 268.            Telefon: 06-23-452-375

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • kitöltött felvételi nyomtatvány
 • a gyermekorvos által kiállított igazolás, hogy a gyermek a kötelező oltásokat megkapta és közösségben nevelhető
 • nem Budakeszi lakóhely esetében a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy a munkavégzés helye városunkban található.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. (Nkt. 92. §)

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL (ÁTVÉTEL):

A 2024/2025. nevelési év 2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tart. 

Valamennyi óvoda kötelező felvételi körzete: Budakeszi Város közigazgatási területe

Budakeszin az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda: 

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda      2092 Budakeszi, Fő utca 72.    Telefon: 06 23-451-503

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján, a fenti helyeken és időpontokban személyesen, illetve online a szükséges dokumentumok bemutatásával, beküldésével történik. A felvételről (átvételről) az óvoda igazgatója dönt. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

FONTOS: a felvételt nem a beiratkozás sorrendje határozza meg! (A figyelembe veendő szempontokról részletesen az egyes intézmények felvételi szabályzata szól.)

A nevelési év közben a szülő gyermeke óvodai felvételét (átvételét) bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvoda igazgatója a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket legkésőbb 2024. június 07. napjáig. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. A szabálysértési eljárást a Budakeszi Járási Hivatal folytatja le.

Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a 2024/2025. nevelési év első napja: 

2024. szeptember 2. (hétfő)

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116-119. §-ai, valamint az Nkt. 37. §-a alapján van lehetőség jogorvoslati eljárás lefolytatására az alábbiak szerint: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda igazgatójánál. Az igazgató az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. május 6-án (hétfő) 8:00 – 16:00 óráig,

2024. május 7-én (kedd)            8:00 – 16:00 óráig,

2024. május 8-án (szerda) 8:00 – 12:00 óráig.

 

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

 • személyesen
 • vagy online az adott intézmény honlapján feltüntetett elérhetőségeken 

ELÉRHETŐSÉGEK: https://bolcsode.budakeszi.hu/           

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS HELYE: 

Budakeszi Bölcsőde         2092 Budakeszi, Fő utca 133.                   tel.sz.: 06-23-451-316

Mosolyvár Bölcsőde        2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2.        tel.sz.: 06-23-200-125 

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • kitöltött felvételi nyomtatvány
 • a védőnő javaslata, igazolása arról, hogy a gyermek a szükséges oltásokat megkapta
 • a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni,
 • házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
 • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
 • abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény.

 

A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:

A 2024/2025. nevelési év 2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tart.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41-42. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei felvételi kérelmekről átruházott hatáskörben a jegyző dönt. A döntésről az intézmény vezetője írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2024. június 07. napjáig.

 A jegyző elutasító döntése ellen annak közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Budakeszi, 2024. március 28.

dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket