Budakeszi Oktatásáért díjazottak

Budakeszi Város Önkormányzata a 2022/23. évi tanévre is pályázatot írt ki a Budakeszi Oktatásáért-díjra azzal a céllal, hogy ösztönözze az alternatív pedagógiai módszerek megjelenését, az innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését a budakeszi iskolákban, valamint a tanulókat kimagasló teljesítményre ösztönözze. A Budakeszi Önkormányzat ezzel a pályázattal is arra törekedett, hogy minőségi változást érjen el Budakeszi az oktatásban. Az alábbiakban megismerkedhetünk nyertesekkel: egy gimnáziumi tanárral, két felső- és egy alsó tagozatos diákkal.

Rimóczi Tamás: Élményalapú történelem oktatás meghonosítása Budakeszin

Az élménypedagógia a tanulók érdeklődésére, kíváncsiságára alapoz. Személyes tapasztalat- és élményszerzés útján kelti fel a gyerekek figyelmét. Célja, hogy a tanulók a tanítási-tanulási folyamat aktív, alakító részesévé váljanak. A problémamegoldást, együttműködést előtérbe helyező pedagógiai munka teret biztosít az iskolai hétköznapokban kevesebb hangsúlyt kapó kompetenciafejlesztésre, olyan készségek erősítésére, amelyek túlmutatnak a tantárgyi célokon.

A jól hangolt módszertan elérhető célokat állít a gyerekek elé, akik szorongás és unatkozás nélkül, együtt tanulva, élményeket szerezve érhetnek el sikereket a tanulásban. A megfelelően ötvözött élménypedagógia egyszerre segíti lexikális tudásuk bővítését, de az outdoor (szabadtéri) tréningelemekkel és beltéri körülmények között is alkalmazható feladatokkal a befogadást könnyebbé téve. A tapasztalati tanulás segíti a meglévő szókészlet ismeretekhez, élményekhez kötését, amely így fe-lidézhetőbbé, megfoghatóbbá, személyesebbé teszi a tanultakat.

Számos módszertani eszközt lehet alkalmazni az órákon, ennek az új szerű pedagógiai-oktatási formának a részeként.

• Drámajáték, szerepjáték. Az elsődleges tapasztalatszerzést, saját él-ményű tanulást biztosító gyakorlat a dráma- vagy szerepjáték. A tanulóknak biztonságot nyújtó keretek mellett zajló tanulási folyamat személyiségfejlesztő hatásai mellett segítenek a régmúlt korok felelevenítésére, probléma központú feldolgozására. A módszer alkalmas lehet adott történelmi események modellezésére (pl. a törvényhozás működésének változását bemutatni, egy-egy jelentős történelmi személy szerepébe bújva megismerni az adott korszakot).

• Gamification. (Játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein, hogy a folyamatokat még érdekesebbé és lebilincselőbbé tegye.) A játékosítás során a gyerekek belső motivációjának felébresztése, megtartása, erősítése a cél. A pontszerző játékos feladatok, interaktív felületek (pl. kahoot.com, mentime-ter.com) megkönnyítik a tanulók bevonását. Az ellenőrző feladatlapok hagyományos formai jegyeinek mellőzésével, kihívást jelentő célok kitűzésével bármilyen tanagyagtartalom feldolgozható. A játékosítás keretén belül saját játékeszköz fejlesztése a cél, amelyhez játékelméleti alapot a már létező társasjátékokból lehet meríteni (pl. Tabu, Dobble! Fedőnevek, Timeline stb.).

• Oralhistory. (Magyarul elbeszélt történelemnek is szokták fordítani, mivel ismeretek, információ gyűjtését és feldolgozását egyéni elbeszélések, interjúk feldolgozására építő módszer, tudományos irányzat. A szemtanúkra épülő történetírást jelenti.) Az oralhistory módszertana a közelmúlt eseményeinek feldolgozását teszi élményszerűvé. A megélt, átélt történelem elbeszélései abban segítik a tanulókat, hogy a számukra távolinak tűnő kort közelebbivé tegye, hogy az elvont történelmi folyamatokat személyessé tegye. A családtagokkal, ismerősökkel készített interjúk, podcast felvételek tanulságai, a személyes történelem így beépíthetővé válnak a tanóra menetébe.

• Outdoor elemek. (Az iskola épületén kívüli, szabadtéri órák). Az órai munkát kiegészítő szabadtéri tevékenységek során a tanulók élményszerző tanulása, a diák-diák kapcsolatok erősödése kerül előtérbe. Épített örökségeink felkeresésével lehetővé válik, hogy a történelmi emlékezet helyszínein (épületek, emlékművek, múzeumok, kiállítások stb.) rendhagyó órán kézzelfoghatóvá váljanak, és összekapcsolódjanak a már elsajátított ismeretek, vagy új részletekkel egészüljenek ki az órán tanultak. A geocaching lényege, hogy előre rögzített GPS-koordináták felkutatásával a játékosokat olyan környékbeli történelmi emlékekre vezeti, amelyek a helytörténeti ismeretekkel bővítik a magyar és egyetemes történelmi tudást.

A történelemtanulás élményszerűvé válásával fokozódik majd a tantárgy és a történelmi ismeretek iránti érdeklődés, nyitottság. Az élménypedagógia eszközrendszere hatékonyan támogatja a történelmi események bemutatását, rávilágít a történelmi folyamatok életünkre gyakorolt hatásaira, és szemlélteti ezek jövőformáló erejét. Fejleszti a nézőpontváltás és a kritikus gondolkodás készségeit. A különböző témakörök feldolgozása a bemutatott módszertan használatával segíti majd a közösségek formálódását (az iskola tanuló- és osztályközösségeinek fejlődése, a családi kapcsolatok épülése stb.). Az IKT eszközök bevonásával a diákok megtanulhatják ezek rendeltetésszerű, etikus és célszerű alkalmazását is.

Ezek az alkalmazni kívánt pedagógia módszerek segítik a tanulók személyiségfejlődését, a helyes ön- és társismeret kialakulását, problémamegoldó készségük javulását. A fejlesztés eredményeképpen javulni fog a diák-diák és a tanár-diák kapcsolat is.

Az élménypedagógiára épülő tanórák tervezése kihívás. Ez a módszertan az iskolákban eddig nem megszokott keretek között is lehetővé teszi a történelmi ismeretek átadását, elsajátítását. Ennek a gimnázium minden évfolyamán, életkori megkötés nélkül alkalmazható módszernek köszönhetően az iskola minden évfolyama bevonható a tervezett programba, melynek egyes elemei átemelhetők az általános iskolai oktatásba is (pl. helytörténeti témakörök).


Ferenczi Donát András, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 6. a osztályának tanulója

A tanulmányi versenyek közül azok a kedvenceim, ahol beszélni kell. Szívesen állok ki emberek elé szavalni, felolvasni, és az a tervem, hogy ha majd felnőtt leszek, akkor vagy szinkronszínészként, vagy műsorvezetőként, színészként, táncosként, esetleg előadóművészként fogok dolgozni. 2020-ban felvételiztem egy szinkronszínész képző iskolába is, ahová felvettek, de a járvány miatt nem kezdhettem meg a tanulmányaimat.

Szabadidejében sokat sakkozik és olvas, a hideg idők beálltával gyertyát önt, és nagyon szeret táncolni. Még az óvodában kezdett népi táncolni, most a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskolában tanulja a táncokat Mózesné Kulánda Nikolett Bonis bona-díjas tanárától a Hétlépés Táncegyüttesben. 

A másik hobbija a zenélés. Negyedik éve csellózik a Budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolában.

Versenyek, ahol eredményeket értem el az előadói- és tanulmányi területen az elmúlt években:

  • Német nyelvű versmondó verseny – iskolai forduló i. helyezés, 2019. február 25.
  • Iskolai szavalóverseny – 3. helyezés, 2019. április 3.
  • Kazinczy szép kiejtési verseny – iskolai forduló i. helyezés, 2020. január 29.

Budakeszi Hírmondó 2023. február

Megosztom a cikket