Általános iskolai beíratás

A 2016/2017. tanévre történő beíratás 2016. április 14. (csütörtök) és 2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között történik.

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskolába (2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.) a 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni.

Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be. Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás

* óvodai szakvélemény

* tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye

* sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (beiratkozáskor kitöltendő) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (beiratkozáskor kitöltendő)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

A Buda Környéki Televízió SULIKÖRKÉP c. műsorának elindításához kattintson az alábbi fotóra:

Megosztom a cikket