PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Budakeszi Város Önkormányzata tájékoztatja a Budakeszi város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét e területen kifejtő, nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2018. április 30-ig pályázatot nyújthatnak be vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránt. Támogatás célja: a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

 

 

Pályázatot nyújthatnak be:

a) azok a Budakeszi székhelyű, illetve érdekeltségű szervezetek, szövetségek, alapítványok, társaságok, nemzetiségi szerveződések, intézmények, amelyek helyi érdekeket szolgáló tevékenységet folytatnak, vagy öntevékenységre épülő szakmai, szabadidő keretben működnek,

b) a gyermek és ifjúsági közösségek, vagy értük tevékenykedő intézmények és szervezetek, melyek hétvégi, szabadidős, szünidei programok megvalósításában tevékenykednek,

c) egyházak, társadalmi és karitatív szervezetek, továbbá önsegítő közösségek, amelyek szociális problémák kezelésére irányuló programok megvalósításában vesznek részt.

Támogatás igényelhető: önszerveződő közösségek által végzett azon közérdekű tevékenységekhez, amelyekkel hozzájárulnak az önkormányzati feladatok ellátásához, különösen:

a) a település köztisztasági,

b) a közművelődési és kulturális,

c) a környezetvédelmi,

d) a sport,

e) közbiztonság,

f) egészségmegőrző,

g) szociális feladatok.

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás letölthető a varoshaza.budakeszi.hu honlapról, de megtalálható a felhívás alatt is.

 

A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra pályázatot kell benyújtaniuk a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell legalább:

a) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét),

b) a pályázó ? rendelet 2-3. melléklete szerinti ? nyilatkozatait,

c) a bejegyzési okirat másolatát, informális szervezet esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot,

d) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni,

e) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését,

f) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, elérhetőségét,

g) a c) pontban megjelölt tevékenység által érintett Budakeszi lakosok számát, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetését.

 

Benyújtandó további mellékletek:

 

  • Az egyesület, sportegyesület és alapítvány bírósági bejegyzéséről szóló jogerős végzés vagy bírósági kivonat másolati példánya minden esetben szükséges.
  • Az egyesület, sportegyesület és alapítvány alapító okiratának / alapszabályának a szervezet vezetője által hitelesített másolata, abban az esetben, ha az előző években nem nyújtott be érvényes pályázatot.

Amennyiben a szervezet az előző években érvényes pályázati kérelméhez csatolta alapító okiratát / alapszabályát, és azóta az nem módosult, a szervezet vezetőjének e tényről szóló nyilatkozatát, illetve módosítás esetén a módosított és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát / alapszabályát szükséges mellékelni.

  • Szervezeti és működési szabályzat (ha rendelkezik ilyennel a szervezet) a szervezet vezetője által hitelesített másolata.

(Ha egy szervezet program- és rendezvénytámogatásra, és egyidejűleg működési támogatásra is nyújt be pályázatot, a kötelező mellékleteket elegendő 1 példányban beadni.).

  • A pályázó döntéshozó szervének (közgyűlés, kuratórium,vezetőség, stb.) döntése a pályázaton való részvételről és megvalósítani kívánt célról
  • Igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik a pályázat által megkövetelt saját pénzösszeggel.
  • Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására az e rendelet 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott visszafizetési kötelezettség elrendelése esetére.
  • Az adatlap melléklete szerint nyilatkozatok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

 

A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság előzetesen véleményezi, majd elbírálásukat a Képviselő-testület végzi.

 

Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell igazolni.

 

 

Budakeszi, 2018. március 12.

 

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.

polgármester

Megosztom a cikket