Tartsuk rendben az ingatlanunkat és környékét!

Tisztelt Budakesziek!

A nyári időszak beálltával három fontos, az ingatlantulajdonosokat és használókat egyaránt érintő kötelezettségre szeretnénk tisztelettel felhívni a figyelmüket.

Sajnos sok helyen tapasztalható a városban, hogy az ingatlanok előtt lévő közterületi csapadékvíz-elvezető árkok elhanyagoltak, rendszeres tisztításuk nem valósul meg. Hulladékok, növényzet, vagy pedig a részben vagy teljes egészében betemetett árkok akadályozzák, lehetetlenné téve a csapadékvíz szabad elfolyását. Ezért kiemelten fontos, hogy az árkok tisztítása rendszeresen megtörténjen.

Az is nagyon lényeges, hogy az esővíz lefolyása után lehetőleg rövid időn belül a felhalmozódott hordalékoktól is megtisztításra kerüljön az árkokban lévő áteresznyílás és annak környéke. Az is problémaként szokott felmerülni, ha egy hosszabb árokszakasz esetében egy vagy több ingatlantulajdonos az önkormányzat hozzájárulása nélkül betömi az árkot, vagy megváltoztatja az ingatlana előtt lévő árok keresztmetszetét. Ilyen esetben ugyanis hiába tartják karban az ingatlan előtt/után lévő árkot a jogszabálykövető ingatlantulajdonosok, sajnos a jogszabálysértő módon eljárt ingatlantulajdonos miatt az utcai vízelvezető árok nem fogja ellátni megfelelően a funkcióját, azaz kiönt.

Az e témakörre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti nyílt árok, és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról. Ezzel összefüggésben fontos azt is tudni, hogy a rendelet szerint az árok tisztításából származó földet a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (BVV Kft.), az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban elszállítja. 

Ezúton kérjük, hogy akit érint, a helyi jogszabályban foglalt kötelezettségének szíveskedjen eleget tenni, mert egy-egy nagyobb esőzés alkalmával komoly károkat okozhat az ingatlan előtt lévő esővíz elvezető árok nem megfelelő, vagy eltömött állapota!

Közeleg a gyom szezon, az ingatlanok és az előttük lévő közterület gondozása, rendben tartása, tisztítása kötelező!

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról, továbbá az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület tisztán tartásáról, kaszálásáról. A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat is rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztétikus állapotban tartani.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ingatlanjaikon időben gondoskodjanak a növényvédelmi munkálatok elvégzéséről. Kérjük továbbá, arról se feledkezzenek meg, hogy az ingatlan és az úttest közötti szakasz rendben tartása is az ingatlantulajdonos, vagy a lakók kötelezettsége a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében.

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011 (III. 24.) számú önkormányzati rendeletében foglalt szabályok betartását az önkormányzat, illetve a Budakörnyéki Közterület-felügyelet ellenőrzi. 

A hivatkozott önkormányzati rendeletben foglalt szabályok be nem tartása, vagy megszegése esetén természetes személy esetében kettőszázezer forintig, azaz 200.000 Ft-ig, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig, azaz 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) számú önkormányzati rendelete alapján. 

Közeleg a parlagfű szezon! A parlagfű mentesítési kötelezettség (akár azonnali kényszerkaszálás is elrendelhető) minden ingatlantulajdonosra vonatkozik!

A parlagfű mentesítési kötelezettséggel összefüggésben arról tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi években megszokottól eltérően a parlagfű-virágbimbó kialakulásának megakadályozására vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény már határidőt nem jelöl meg (a korábbi években a június 30-i nap volt a védekezés elvégzésnek kötelező határnapja). Ezért, amennyiben az ingatlanon a parlagfű irtása nem történik meg és az ingatlanon virágbimbós állapotú parlagfű található, úgy a hatóság azonnali kényszerkaszálást rendelhet el, amiről az ingatlantulajdonos vagy földhasználó előzetesértesítése mellőzhető. Ezzel összefüggésben, a kaszálás költsége teljes egészében az ingatlantulajdonost terheli. 

Fontosnak tartjuk arról is tájékoztatni Önöket, hogy az ember egészségét veszélyeztető más allergén gyomnövények esetében a hatóság első lépésben határidő megadásával kötelezi az ingatlantulajdonost, vagy a földhasználót azzal összefüggésben, hogy gyommentesítési kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben a határozatban megadott idő eredménytelenül telik el, úgy a hatóság ilyen esetben is kényszerkaszálást rendel el.

A törvény rendelkezése alapján, növényvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményezni az arra jogosult hatóságnál az ingatlantulajdonos ellen, ha nem tesz eleget a parlagfű, vagy egyéb allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettségének.

A polgármesteri hivatalnál dolgozó igazgatási ügyintézők, valamint a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzik a belterületi ingatlanokat és mulasztás észlelése esetén megteszik a szükséges, jogszabályban meghatározott intézkedéseket.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Kormányrendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyzőkülterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

Uzsoki Gábor, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vezetője

 

 

Megosztom a cikket