PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

a Budakeszi, Fő utca 187. sz. alatti ingatlan Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő tulajdonrészének értékesítésére


 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi 25/3 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő utca 187. sz. alatt található ingatlan elidegenítésére.

 

A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja

Név: Budakeszi Város Önkormányzata

Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon: 06-23/535-710

E-mail: pm.titkar@budakeszi.hu

Honlap: varoshaza.budakeszi.hu

 

A pályázati eljárás tárgya

 

hrsz.

teljes

alapterület

m2

értékesítésre kerülő tulajdoni hányad

értékesítésre kerülő telek területe

m2

értékesítésre kerülő területen lévő épület

m2

minimálár (HUF)

25/3

303

10/93

33

29

3.750.000

 

Megnevezés: kivett lakóház, udvar

Tulajdonos: Budakeszi Város Önkormányzata ? 10/93 tulajdoni hányaddal

Közművek: víz, csatorna, villany, gáz (gázóra leszerelve)

 

Építési övezet:     Vt1

beépítési mód: zártsorú

beépítettség: legfeljebb 40 %

legnagyobb épületmagasság: 5.0 m

legkisebb zöldfelületi arány: 30 %

az építési övezetben telkenként létesíthető    épületek száma: 1

lakások száma: 1/350 m2

 

A pályázati kiírás átvételének helye, időpontja

A pályázati kiírás a közzététel napjától (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenés) a pályázati határidő lejártáig áll rendelkezésre. A pályázati kiírás személyesen átvehető munkanapokon 9 órától 15 óráig, pénteki napon 9 órától 11 óráig a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról.

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a cserhalmi.andrea@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy keressék személyesen Cserhalmi Andrea ügyintézőt a Polgármesteri Hivatal 38. számú irodájában ügyfélfogadási időben.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújthatók

 • személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán,
 • vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre)

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. január 12-én 10:00 óra

A pályázati felhívás visszavonása

 

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart.

 

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ? határidő kitűzésével ? a pályázótól felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen.

 

A használatba adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, határidők

 

Hasznosítás célja:

 • értékesítés

 

Hasznosítás ellenértéke:

 • A pályázó a minimálárnak megfelelő összegre fizetési kötelezettséget vállal.
 • A pályázó az ajánlat leadásakor a minimálár 10 %-át pályázati biztosítékként köteles befizetni az Önkormányzat 11742348-15390022 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban az ?Pályázat a Budakeszi, Fő utca 187. sz. alatti ingatlan megvételére? szöveget kell feltüntetni. A biztosíték a nyertesség esetén beleszámít a vételárba, amennyiben nem nyer az ajánlattevő, az Önkormányzat a 10%-os biztosítéki díjat 5 napon belül visszafizeti.
 • Amennyiben több ajánlat érkezik, a kiíró egy újabb fordulóban pályázati feltételeknek teljesen megfelelő ajánlatot benyújtók között nyílt licit alkalmazásával dönt az értékesítésről 50.000- Ft-os licitlépcsővel.
 • Az ingatlan minimálárát az 1. oldalon szereplő táblázat tartalmazza.
 • A nyertes pályázó a fennmaradó vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles megfizetni az eladó részére.

 

 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) nem tesz ajánlatot elfogadó jognyilatkozatot, abban az esetben jöhet létre az adásvételi szerződés.

 

Szerződéskötés tulajdonjog fenntartással (a vevő tulajdonjoga az adásvételi szerződés megkötésével még nem jegyezhető be, csakis a vételár megfizetése után).

 

Szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

 

Birtokbaadás időpontja: a szerződéskötést és a vételár hiánytalan megfizetését követően azonnal.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó adatai:

 • természetes személy esetén: név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőség (telefon, e-mail), egyéni vállalkozónál nyilvántartása száma,
  • átlátható szervezet* esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, elérhetőség (telefon, e-mail), eredeti aláírási címpéldány vagy aláírás minta,
  • Átlátható szervezet esetén csatolni szükséges cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.

*Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. fejezet 3. § (1) bekezdés:

E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) a

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

 

A minimálár megajánlására vonatkozó nyilatkozatát.

 

Igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról.

 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: ?Pályázat a Budakeszi, Fő utca 187. sz. alatti ingatlan megvételére?.

 

A pályázatokat három példányban, egy eredeti dokumentumokkal ellátott és cégszerűen aláírt pályázatot, és 2 db másolati példányt kell benyújtani. Ha a három példány pályázat között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.

 

A pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható vagy módosítható.

 

A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A pályázatok beérkezése és bontása

A pályázatok felbontásának helye:           Budakeszi Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi, Fő utca 179. ? ülésterem

 

A pályázatok felbontásának időpontja:     2018. január 12-én 11:00 óra

 • A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét.
 • A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen.
 • A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
 • A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét (lakóhelyét).
 • A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

A pályázatok értékelése

 

A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága értékeli.

Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
 • olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

 

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel ? azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve ? a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását.

 

A nyílt licit időpontja: 2018. január 12-én 11:30 óra

 • a licitre külön meghívót a kiíró nem küld
 • a liciten meg nem jelenő pályázó ajánlataként érvényesen a pályázati ajánlati ár tekintendő
 • a licit a pályázatban megajánlott és érvényes legmagasabb ajánlati árról indul 50.000,-Ft licitlépcsővel
 • a licitről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő aláír.

 

 

Ajánlatok elbírálásának szempontja: legmagasabb megajánlott vételár.

 

Az értékelő a pályázatokat az értékelés összefoglalójával együtt 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti, amely a pályázatokat soron következő ülésén elbírálja.

 

A pályázati eljárás eredménye

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
 • a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve elvárásának,
 • a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás érvénytelenítése mellett döntött.
 • a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről.

 

Az eredményhirdetés helye, határideje, módja

 

Eredményhirdetés módja:

A pályázókat postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A Képviselő-testületi döntés várható időpontja: 2018. január 25.

 

Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a szerződéskötéstől, vagy az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül nem köt szerződést, elveszíti a befizetett pályázati biztosíték 50%-át. Amennyiben a pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül nem fizeti meg a teljes vételárat az eladó részére, úgy az is a szerződéstől való elállásnak minősül.

 

Elállás esetén a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron következő pályázóval is köthető szerződés.

 

A kiírónak jogában áll a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

 

 

 

 

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.

polgármester

 

 

 

 

Megosztom a cikket