Pályázati kiírás TV közvetítésre

Pályázati kiírás Budakeszi kiemelt eseményeiről műsorok, interjúk készítéséről, képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése feladatainak ellátásáról.

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

 

Budakeszi kiemelt eseményeiről műsorok, interjúk készítéséről, képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése feladatainak ellátására.

 

A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja

Név:         Budakeszi Város Önkormányzata

Cím:         2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon:   06-23/535-710

E-mail:     pm.titkar@budakeszi.hu

Honlap:    varoshaza.budakeszi.hu

 

A pályázati eljárás tárgya

Budakeszi város kiemelt eseményeinek megjelenítésére szolgáló magazinműsorok, interjúk, tudósítások készítése és televíziós sugárzása.

 

A pályázati kiírás átvételének helye, időpontja és költsége

A pályázati kiírás a közzététel napjától (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenés) a pályázati határidő lejártáig áll rendelkezésre. A pályázati kiírás személyesen átvehető munkanapokon 9 órától 15 óráig, pénteki napon 9 órától 11 óráig a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról.

 

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a baksaz@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy keressék személyesen Baksa Zoltán ügyintézőt a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában ügyfélszolgálati időben.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázatok benyújthatók

 • személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán,
 • vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre).

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 18. 16.00 óra.

 

A pályázati felhívás visszavonása

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart.

 

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ? határidő kitűzésével ? a pályázótól felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen.

 

A szolgáltatásnak tartalmaznia kell, és az elbírálásnál figyelembe veendő:

–          a televízió Budakeszi város közigazgatási területén és a Zsámbéki-medence nagy részén lefedettséggel rendelkezik;

–          a rögzített képviselő-testületi ülések sugárzása és minimum hetente két alkalommal történő ismétlése a csatornán;

–          tudósítások elkészítése az önkormányzati rendezvényekről;

–          havi rendszerességgel jelentkező műsor készítése, amelyben aktuális politikai, kulturális témákról kérdezi a polgármestert;

–          havi rendszerességgel magazinműsor készítése Budakesziről mely aktuális politikai, közéleti, kulturális kérdésekkel foglalkozik;

–          kulturális ajánlókban Budakeszihez kapcsolódó programok hirdetése;

–          naponta sugározza a budakeszi műsort a 12.00?24.00-ig tartó műsorsávban, melyben lehet testületi ülés vagy annak összefoglalója, kulturális, politikai műsor vagy ennek hiányában ismétlés is;

–          heti híradóban minden alkalommal szerepelteti a Budakeszivel kapcsolatos híreket, információka;,

–          a nézők folyamatos tájékoztatása a műsortükörről (a tájékoztatás lehetséges módjai: honlap, facebook és írott sajtó);

–          a polgármester írásban kérheti a műsor további ismétlését a szolgáltatás havidíján felül.

Szerződéskötés várható időpontja: 2015. július 1.

 

Pályázati biztosíték: nincs.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

A pályázó adatai:

 • természetes személy esetén: név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőség (telefon, e-mail), egyéni vállalkozónál közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi vállalkozói igazolvány másolatát;
  • átlátható szervezet* esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, elérhetőség (telefon, e-mail), cégbíróság által kiadott, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, 30 napnál nem régebbi közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt;
  • átlátható szervezet esetén csatolni szükséges cégszerűen aláírt, okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.

*Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. fejezet 3. § (1) bekezdés:

E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a)

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak,

c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá

A megajánlott szolgáltatási díjat (nettó + áfa összegben);

igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól);

a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról;

a pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: ?Pályázat Budakeszi város kiemelt eseményeinek megjelenítésére szolgáló magazinműsorok készítésére?;

a pályázatokat három példányban, egy eredeti dokumentumokkal ellátott és cégszerűen aláírt pályázatot, és 2 db másolati példányt kell benyújtani. Ha a három példány pályázat között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó;

a pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható vagy módosítható;

a pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

 

A pályázatok beérkezése és bontása

A pályázatok felbontásának helye:           Budakeszi Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi, Fő utca 179. ? házasságkötő terem.

 

A pályázatok felbontásának időpontja:     2015. június 19. 13.00 óra.

 • A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét.
 • A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen.
 • A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
 • A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét (lakóhelyét).
 • A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

A pályázatok értékelése

A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága értékeli.

Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;
 • a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be;
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak;
 • olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

 

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel ? azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve ? a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb megajánlott szolgáltatási díj.

 

Az értékelő a pályázatokat az értékelés összefoglalójával együtt 30 napon belül a képviselő-testület elé terjeszti, amely a pályázatokat soron következő ülésén elbírálja.

 

A pályázati eljárás eredménye

A pályázati eljárás eredményéről a képviselő-testület dönt az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság előterjesztése alapján.

 

A pályázatok közül a legkedvezőbb árral rendelkező érvényes pályázat mellett kell dönteni.

A képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett;
 • a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve elvárásának;
 • a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő vagy a többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás érvénytelenítése mellett döntött.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről.

 

Az eredményhirdetés helye, határideje, módja

Az eredményhirdetés módja

A pályázókat postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A képviselő-testületi döntés várható időpontja: a beadási határidőt követő, soron következő testületi ülés.

 

Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a szerződéskötéstől, a képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron következő pályázóval is köthető szerződés.

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.

polgármester

Megosztom a cikket