Pályázat Pitypang Sport Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Pályázati Felhívás

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

a Pitypang Sport Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2022. augusztus 1. -2027. július 31.

A munkavégzés helye:

Pitypang Sport Óvoda-Pest megye, 2092 Budakeszi, Zichy P. u. 31.

Munkakörbe tartozó, illetve a vezető tisztséggel járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Nkt. rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vezető óvodapedagógusi végzettség.
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)
 • Szakmai végzettséget igazoló oklevél-és bizonyítványmásolatok
 • Szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak-a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben történőkezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szakbizottság, illetve a képviselő-testület zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés és az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. augusztus 1.

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Baumgartner Zsuzsanna nyújt, a 06-23-535-710/164 telefonszámon, valamint a baumgartner.zsuzsanna@ budakeszi.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. július 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a www.közigallas.hu portálon, Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján valamint a Budakeszi Hírmondóban.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumában, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Postai úton, a pályázatnak Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi Fő u. 179.) címre történő megküldésével.

Személyesen, a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 2092 Budakeszi, Fő u. 179.) zárt borítékban történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni:”Pályázat: Pitypang Sport Óvoda-intézményvezető”

A pályázat elbírálásának módja rendje: A pályázatokról a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki.

Megosztom a cikket