Pályázat Nagy Gáspár Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Nagy Gáspár Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2020.02.29-től 2025. február 28-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 108.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása. Az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése. Az intézmény általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása, szakmai stratégia, cél meghatározása a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása. Pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása, és kiaknázása; pályázatírás.

lletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:

 

 • Felsőfokú képesítés, megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
  XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
  közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyávalösszefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet6/A §-a (1) bekezdése szerinti feltételeknek, azaz: a) rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
  feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő
  szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. VAGY megfelel a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet 6/B § (6) bekezdése szerinti feltételeknek azaz: a) rendelkezik aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett. ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet,
 • Legalább öt év vezetői gyakorlat,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 •  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41.§, 42.§ és
  43. §-aiban foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldal formátumban 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az
alábbiakat:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél- és bizonyítványmásolatok,
 • a beosztás ellátásához szükséges vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-
  testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a
  borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  HR/220/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a döntést megelőzően
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által összehívott bizottság
véleményezi. A képviselő-testület a bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a
nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. december 6.
 • Budakeszi város honlapja – 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén négy hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

Megosztom a cikket