Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Egészségügyi Központ 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Budakeszi, Fő utca 179.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása. Az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése. Az intézmény általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása, szakmai stratégia, cél meghatározása a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának folyamatos biztosítása. Pályázati lehetőségek és források folyamatos kutatása, és kiaknázása; pályázatírás, népegészségügyi prevenciós feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy a 7/C. §-ban foglaltak szerint a 2013. szeptember 01-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, illetve az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, melyek alól felmentés adható a 4. §-ban foglaltak szerint, abban az esetben, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek ? a megbízás adásától számított 5 éven belül történő megszerzését,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább öt év vezetői gyakorlat
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41.§, 42.§ és 43. §-aiban foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség
 • Magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egészségügyi intézményben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat: részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata,
 • a beosztás ellátásához szükséges vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkársági Csoport nyújt, a 06-23/535710/0/111 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 272/2018/HR , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Budakeszi, Fő utca 179.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a döntést megelőzően Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által összehívott bizottság véleményezi. A képviselő-testület a bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny – 2018. november 16.
 • Budakeszi Hírmondó online – 2018. november 1.
 • Budakeszi város honlapja – 2018. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén négy hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

 

Megosztom a cikket