Pályázat Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 133.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •      Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy a bölcsődei szakdolgozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.
 •   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 •    Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba, kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető.
 •  A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •    Legalább 3 év vezetői/bölcsődevezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •    A pályázatot A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:
 •    Részletes szakmai önéletrajz oklevél/bizonyítvány másolatokkal.
 •    Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program.
 •    Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 •   Hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap másolata
 •   Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, és abba betekinthetnek, valamint arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e.
 • Nyilatkozat arról, hogy a (leendő) közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumgartner Zsuzsanna nyújt, a 06 23 535-710/164 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/198/2020, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).
 •   Személyesen: Baumgartner Zsuzsanna, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
 • Elektronikus úton: a baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu E-mail címen keresztül.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának részvételével Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságot hív össze, amely a pályázót meghallgatja. A bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Budakeszi Hírmondó online – 2020. október 19.
 •       Budakeszi város honlapja – 2020. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

Megosztom a cikket