Kiadó ház Budakeszin

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1866 hrsz.-ú, természetben a Budakeszi, Fő u. 111. szám alatt található kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 360/1160 tulajdoni hányadának bérbe vételére.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja

Név:         Budakeszi Város Önkormányzata

Cím:         Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon:   06-23/535-710

E-mail:     pm.titkar@budakeszi.hu

Honlap:    www.varoshaza.budakeszi.hu

 

A pályázati eljárás tárgya

 

Az ingatlan címe:                   Budakeszi 1866 hrsz., 2092 Budakeszi, Fő u. 111.

Tulajdonos:                           Budakeszi Város Önkormányzata?360/1160 tulajdoni hányaddal

Hasznos alapterület:               46 m2

 

A részletes pályázati kiírás átvételének helye, időpontja

A pályázati kiírás a közzététel (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenésének) napjától a pályázati határidő lejártáig áll rendelkezésre. A pályázati kiírás térítésmentesen letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában, ügyfélszolgálati időben.

 

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a merenyi.tamas@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában ügyfélszolgálati időben érdeklődhet. Az ingatlanok megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújthatók

 • személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán,
 • vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre) legkésőbb 2017. február 15. 12:00 óráig.

A pályázati felhívás visszavonása

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ? határidő kitűzésével ? a pályázótól felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen.

 

A használatba adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, határidők:

 

Hasznosítás célja:

 • helyiségbérlet

Hasznosítás ellenértéke:

 • minimum 120.000 Ft + Áfa/hó bútorozatlan állapotban
 • licitlépcső 10.000 Ft

Szerződéskötés várható időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

Pályázati biztosíték: nincs

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó adatai:

 • átlátható szervezet* esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, elérhetőség (telefon, e-mail), cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, 30 napnál nem régebbi közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt
 • Átlátható szervezet esetén csatolni szükséges cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.

*Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. fejezet 3. § (1) bekezdés:

E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) a

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

Igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: ?Pályázat Budakeszi 1866 hrsz.-ú ingatlan bérbe vételére?.

A pályázatokat három példányban, egy eredeti dokumentumokkal ellátott és cégszerűen aláírt pályázatot, és 2 db másolati példányt kell benyújtani. Ha a három példány pályázat között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.

A pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható vagy módosítható.

A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

 

A pályázatok beérkezése és bontása

A pályázatok felbontásának helye:           Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Budakeszi, Fő utca 179. ? ülésterem

 

A pályázatok felbontásának időpontja:     2017. február 15. 13 óra

 • A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét.
 • A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen.
 • A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
 • A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét (lakóhelyét).
 • A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

A pályázatok értékelése

 

A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága értékeli.

Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
 • olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

 

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel ? azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve ? a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását.

 

Ajánlatok elbírálásának szempontja a bérleti díj mértéke.

A pályázati feltételeknek teljesen megfelelő ajánlatra maximálisan 100 pont adható, a következő arányok szerint:

 • 100 pont az ajánlatban meghatározott legmagasabb ár esetében, mely 5-5 ponttal csökken a sorban következő ajánlati árak esetén

 

Azonos tartalmú pályázatok esetén a pályázók között a bontást követően licittárgyalásra kerül sor.

 

Licit időpontja: 2017. február 15. 13 óra 15 perc

 • a licitre külön meghívót a kiíró nem küld
 • a liciten meg nem jelenő pályázó ajánlataként érvényesen a pályázati ajánlati ár tekintendő
 • a licit a pályázatban megajánlott és érvényes legmagasabb ajánlati árról indul 10.000,-Ft licitlépcsővel
 • a licitről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő aláír.

 

Ajánlatok elbírálásának szempontja: legmagasabb megajánlott bérleti díj.

 

Az értékelő a pályázatokat az értékelés összefoglalójával együtt 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti, amely a pályázatokat soron következő ülésén elbírálja.

 

A pályázati eljárás eredménye

A pályázati eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság előterjesztése alapján.

 

A Képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
 • a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve elvárásának,
 • a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás érvénytelenítése mellett döntött.
 • a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről.

 

Az eredményhirdetés helye, határideje, módja

 

Eredményhirdetés módja:

A pályázókat postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A Képviselő-testületi döntés várható időpontja 2017. február 23.

 

Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a szerződéskötéstől, a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron következő pályázóval is köthető szerződés.

 

A kiírónak jogában áll, a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket