A Fő téri parkban terület kiadó

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi 1811/2 hrsz.-ú, természetben a Budakeszi, Fő tér területén 150 m2 területrész bérbe vételére.

 

 

A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja

Név:         Budakeszi Város Önkormányzata

Cím:         2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon:   06-23/535-710

E-mail:     pm.titkar@budakeszi.hu

Honlap:    www.varoshaza.budakeszi.hu

 

A pályázati eljárás tárgya

 

Az ingatlan címe:                   Budakeszi 1811/2 hrsz., természetben: Budakeszi, Fő tér

Megnevezése:                         kivett, közterület

Tulajdonos:                             Budakeszi Város Önkormányzata – 1/1 tulajdoni hányaddal

Bérelhető terület:                    maximum 150 m2

Közművek:                             víz, csatorna, gáz, villany,

 

A részletes pályázati kiírás átvételének helye, időpontja

A pályázati kiírás a közzététel (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenésének) napjától a pályázati határidő lejártáig áll rendelkezésre. A pályázati kiírás térítésmentesen letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában, ügyfélszolgálati időben.

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a cserhalmi.andrea@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában, ügyfélszolgálati időben.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújthatók

 • személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán,
 • vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre)

A pályázatok beérkezésének határideje:

Legkésőbb 2017. május 12-én 12:00 óráig.

 

A pályázati felhívás visszavonása

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart.

 

A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében ? határidő kitűzésével ? a pályázótól felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen.

 

A használatba adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, határidők:

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • maximálisan bérelhető terület 150 m2
 • kulturális programok rendezése
 • 15 éves határozott időtartamú bérleti szerződés megkötése
 • Bérleti díj min. 1.000,-Ft + 27% ÁFA/m2/hó
 • könnyen bontható mobil szerkezetű pavilon építése a bérlő költségén
 • nyilvános illemhely létesítése a bérlő költségén
 • az illemhely ingyenes használatának biztosítása a parkba látogatók részére
 • közmű bekötések a bérlő költségén
 • együttműködés és elsőbbség biztosítása önkormányzati rendezvények esetén a színpad vonatkozásában
 • építési és egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége

 

Csatolandó dokumentumok:

 • a tervezett kulturális programok ismertetése
 • helyszínrajz
 • építészeti koncepcióterv
 • telepítési terv

 

Szerződéskötés várható időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

 

Birtokbaadás időpontja: a szerződés aláírását követően azonnal.

 

Pályázati biztosíték: nincs

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó adatai:

 • természetes személy esetén: név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőség (telefon, e-mail), egyéni vállalkozónál közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi vállalkozói igazolvány másolatát
  • átlátható szervezet* esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, elérhetőség (telefon, e-mail), cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, 30 napnál nem régebbi közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt
  • Átlátható szervezet esetén csatolni szükséges cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról.

*Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. fejezet 3. § (1) bekezdés:

E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) a

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

 

Igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól).

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: ?Pályázat ? Fő tér ?.

 

A pályázatokat három példányban, egy eredeti dokumentumokkal ellátott és cégszerűen aláírt pályázatot, és 2 db másolati példányt kell benyújtani. Ha a három példány pályázat között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.

A pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható vagy módosítható.

A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

 

A pályázatok beérkezése és bontása

A pályázatok felbontásának helye:           Budakeszi Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi, Fő utca 179. – ülésterem

 

A pályázatok felbontásának időpontja:     2017. május 15. 13:00 óra

 • A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét.
 • A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen.
 • A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
 • A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét (lakóhelyét).
 • A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

A pályázatok értékelése

A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága értékeli.

Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
 • olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

 

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel ? azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve ? a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását.

 

Az elbírálás szempontjai: összességében a legelőnyösebb pályázat nyer az alábbi szempontok figyelembe vételével:

 • kulturális koncepció
 • építészeti, városképi szempont
 • megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Az értékelő a pályázatokat az értékelés összefoglalójával együtt 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti, amely a pályázatokat soron következő ülésén elbírálja.

 

A pályázati eljárás eredménye

A pályázati eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság előterjesztése alapján.

 

A pályázatok közül a legkedvezőbb megajánlott bérleti díjjal rendelkező érvényes pályázat mellett kell dönteni.

 

A Képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
 • a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve elvárásának,
 • a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás érvénytelenítése mellett döntött.
 • a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről.

 

Az eredményhirdetés helye, határideje, módja

 

Eredményhirdetés módja:

A pályázókat postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A Képviselő-testületi döntés várható időpontja 2017. május 25.

 

Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a szerződéskötéstől, a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron következő pályázóval is köthető szerződés. Elállásnak tekintendő az is, ha a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 15 napon belül a pályázó nem írja alá a szerződést.

 

A kiírónak jogában áll a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket